Ny opdatering af e-handelsguide

03-2016

Den 1. januar 2016 blev der offentliggjort en opdateret udgave af Erhvervsstyrelsens e-handelsguide. E-handelsguiden henvender sig særligt til den erhvervsdrivende, som ønsker at søge ud over Danmarks grænser med henblik på salg. Advokat Anders Wernblad fra Bird & Bird Danmark har været juridisk rådgiver i forbindelse med udarbejdelsen af guiden.

Hvad er e-handelsguiden

Guiden, som nu er tilgængelig på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, er opdelt i 6 dele, som hurtigt og nemt giver et overblik over de mest relevante regler for virksomheder, som arbejder med e-handel på tværs af Danmarks grænser.

Guiden gennemgår blandt andet forholdet mellem national og EU-retlig lovgivning. Nationale regler er ofte vedtaget på baggrund af EU-regler. Dette efterlader til tider danske virksomheder med spørgsmålet om, hvorvidt de danske regler derfor også er tilsvarende i andre EU-lande? Guiden hjælper med at give danske virksomheder svaret på dette.

Cookie-reglerne

Særligt fremhævet i guiden er Forbrugerkøbsdirektivet og cookie-reglen i e-privacy direktivet. Forbrugerkøbsdirektivet er et minimumsdirektiv, hvilket betyder, at medlemsstaterne frit kan fastsætte strengere regler. For den særlige cookie-regel gælder derfor en lang række forskellige fortolkninger på tværs af medlemsstaterne. Den danske fortolkning er fx mere lempelig end hos mange andre medlemsstater. Guiden opfordrer på denne baggrund til, at virksomheder anvender den sikreste løsning, hvorefter der skal gives udtrykkelig accept fra forbrugeren, forinden cookies placeres i en brugers tekniske udstyr.

Afsenderlandsprincippet

Guiden omfatter også praktiske spørgsmål angående salg og markedsføring. Markedsføringsretligt er e-handelsloven, som implementerer e-handelsdirektivet, interessant. Loven fremhæver blandt andet afsenderlandsprincippet. Dette princip indebærer, at man som national myndighed ikke kan kræve, at tjenesteydere, som er etableret i et andet medlemsland, skal overholde de nationale regler, som findes i det land, hvor tjenesteydelsen udbydes. Der kan derfor kun stilles et krav om, at tjenesteyderen overholder de krav og regler, som findes i den medlemsstat, hvori denne er etableret. Praksis og fortolkningsmæssige forskelligheder har medført, at afsenderlandsprincippets rækkevidde ikke er helt klar. Den ny e-handelsguide opfordrer derfor til, at erhvervsdrivende er særligt opmærksomme på forskellige fortolkninger af reglerne og eventuelt søger juridisk rådgivning for at klarlægge kravene.

Afslutningsvist fremhæver guiden også, at man som virksomhed også skal være opmærksom på krav, som findes uden for regler direkte relateret til e-handel. Dette kan eksempelvis være krav til produkter eller mærkning af visse varer, hvor der kan være meget specifikke krav fra land til land.

Du kan læse Erhvervsstyrelsens guide her.