Ny landsretsdom vedrørende varsling af hovedferie i en fritstillingsperiode

 Soeren Narv Pedersen, Mia Boesen

10-2016

Østre Landsret afsagde den 26. maj 2016 dom i en sag vedrørende varsling af hovedferie i en fritstillingsperiode, hvis ferien gik udover hovedferieperioden, der slutter den 30. september.

Baggrund:

A var ansat hos virksomheden B fra 1. oktober 2008 til den 31. december 2011. A's ansættelsesforhold blev ophævet den 26. august 2011 som følge af betalingsmisligholdelse fra B's side. På tidspunktet for ophævelsen havde A 20 feriedage tilbage fra optjeningsåret 2010, heraf 3 ugers hovedferie.

 

Som følge af B's konkurs blev A's krav anmeldt til LG (sagsøgte i sagen), som ved brev af 24. juni 2013 meddelte, at ferie optjent i 2010 blev anset for afholdt i opsigelsesperioden. A erklærede sig enig i, at ophævelsen kunne sidestilles med en fritstilling, og at restferien kunne anses for afholdt, men protesterede imod, at hovedferien kunne placeres i opsigelsesperioden uden at komme i konflikt med ferielovens varslingsregler og regler om placering af hovedferien, fordi hovedferien skal afholdes i perioden fra den 1. maj til den 30. september.

 

Ferielovens § 14, stk. 1 har følgende ordlyd:

"§ 14. Af ferien skal mindst 15 dage gives i sammenhæng (hovedferien). Hovedferien skal holdes i perioden 1. maj til 30. september (ferieperioden)."

Videre siger ferielovens § 15, stk. 2 og § 16:

"§15, stk. 2: Arbejdsgiveren skal så tidligt som muligt meddele lønmodtageren, hvornår ferien skal holdes. Arbejdsgiveren skal give meddelelsen senest 3 måneder før hovedferien begynder (…)"

"§ 16. En lønmodtager, der er opsagt, kan ikke holde hovedferie i opsigelsesperioden, hvis opsigelsesvarslet er på 3 måneder eller derunder (…). Det gælder dog ikke, hvis opsigelsesvarslet er forlænget med antallet af feriedage.

Stk. 2. Hvis lønmodtageren er fritstillet, anses ferie for holdt, uanset om ferien er fastsat, hvis de i § 15, stk. 2, nævnte perioder og ferien kan rummes inden for fritstillingsperioden. Ferien kan dog ikke anses for holdt, hvis lønmodtageren ikke har haft en arbejdsfri periode svarende til feriens længde efter udløbet af de perioder, der er nævnt i § 15, stk. 2."

Sagsøger A gjorde gældende, at hovedferien ikke kan anses for afholdt i en opsigelsesperiode, når der ikke er tid til at varsle ferien og afvikle denne inden udløbet af hovedferieperioden, der løber fra 1. maj til 30. september. Det blev endvidere gjort gældende, at dette følger af samspillet mellem varslingsreglen i ferielovens § 15, stk. 2, og reglerne om hovedferiens placering inden for ferieperioden i § 14, stk. 1. Endelig blev det anført, at der ikke er indgået en aftale om fravigelse af § 14, stk. 1, i henhold til § 21.

Sagsøgte B's hovedanbringende var, at hovedferie kan anses for afholdt i en fritstillingsperiode, når selve ferien og varslingsperioden på 3 måneder kan rummes inden for fritstillingsperioden. Ferielovens § 16, stk. 2, gør således udtømmende op med kravene til at anse ferien for afholdt.

Sagen vedrørte således, om ferielovens § 16, stk. 2, gør op med betingelserne for at placere ferie, herunder hovedferien, i en fritstillingsperiode, eller om ferielovens § 14, stk. 1 om hovedferiens placering, tillige skal respekteres.

 

Dommen:

Østre Landsret anførte, ligesom byretten, at der er i lovbemærkninger til ferielovens § 16, stk. 2, ingen henvisning er til ferielovens § 14, stk. 1, eller i øvrigt til de bagvedliggende hensyn til hovedferiens placering.

Efter ordlyden af ferielovens § 16, stk. 2, sammenholdt med bestemmelsens forarbejder fandt Østre Landsret derfor ikke, at der var grundlag for at forstå bestemmelsen således, at det udover de i § 16, stk. 2, nævnte krav til længden af fritstillingsperioden yderligere er en betingelse for at anse hovedferien for afholdt, at ferien kan afholdes inden for den 1. maj og 30. september.

Endvidere fandt Østre Landsret det heller ikke at være i strid med ferielovens rekreative formål, at den lønmodtager, der fritstilles mindre end 3 måneder og 15 dage forud for den 30. september, anses for at have afholdt hovedferie i fritstillingsperioden frem for at få udbetalt feriegodtgørelse med henblik på afholdelse af hovedferien på et (endnu) senere tidspunkt i ferieåret.

Bird & Birds kommentarer:

Dommen bekræfter, at en arbejdsgiver kan anse hele hovedferien for afholdt så længe, at både hovedferien og varslet herfor (dvs. 15 dage plus 3 måneder) kan indeholdes i fritstillingsperioden, og at dette gælder uanset om hovedferien så placeres uden for den 1. maj til den 30. september (hovedferieperioden).

 

Authors

Mia Boesen

Mia Boesen

Associate
Danmark

Ring til mig på: 39141634
Søren Pedersen

Søren Narv Pedersen

Partner
Danmark

Ring til mig på: +45 22 49 08 14