Højesteretsdom vedrørende opsigelse af elever inden praktikperiodens start

 Soeren Narv Pedersen, Mia Boesen

10-2016

Højesteret afsagde den 7. september 2016 dom i en sag vedrørende en arbejdsgivers opsigelse af en elev inden praktikperioden var startet, men efter skoleperioden var startet.

Baggrund:

Eleven A og selskabet B indgik den 21. december 2011 en uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som film- og produktionstekniker med uddannelsesperiode fra den 1. januar 2012 til den 1. januar 2017. A påbegyndte herefter den 1. januar 2012 et skoleophold, der skulle vare til den 26. maj 2012, hvorefter hun skulle påbegynde sin praktikperiode hos B. Hun fik under skoleopholdet i begrænset omfang nogle arbejdsopgaver hos B, der dog den 26. april 2012 ensidigt ophævede uddannelsesaftalen med virkning fra den 30. april 2012.

 

Sagen angik, om B kunne opsige uddannelsesaftalen med A efter mere end tre måneders skoleophold, men før hun havde påbegyndt praktiktiden hos B.

Tvistighedsnævnet traf ved kendelse af 6. juni 2012 bestemmelse om, at ophævelsen ikke var i strid med erhvervsuddannelseslovens § 60, stk. 2, hvorfor B blev frifundet for et rejst godtgørelseskrav. Både byretten og Sø-og Handelsretten frifandt efterfølgende også B.

 

Dommen:

Spørgsmålet for Højesteret var – ligesom for de øvrige instanser – hvorledes erhvervsuddannelseslovens § 60 skal fortolkes.

Erhvervsuddannelseslovens § 60, stk. 1 og 2, lyder:

Ӥ 60. En uddannelsesaftale kan ikke opsiges af aftalens parter.

Stk. 2. De første 3 måneder af praktiktiden betragtes dog som en prøvetid, hvori enhver af parterne kan opsige aftalen uden angivelse af grund og uden varsel. Skoleophold medregnes ikke i prøvetiden.”

 

 

Det fremgår direkte af erhvervsuddannelseslovens § 60, stk. 2, 2. pkt., at skoleophold ikke skal medregnes i prøvetiden på tre måneder, hvorfor prøvetiden derfor ikke var udløbet ved opsigelsen. På den baggrund statuerede Højestere, at betingelserne i erhvervsuddannelseslovens § 60, stk. 2 for opsigelse var opfyldt.

Spørgsmålet er herefter, om B kunne opsige A den 26. april 2012 og dermed forud for påbegyndelsen af praktiktiden, eller om opsigelse først tidligst kunne ske den 26. maj 2012, hvor hun skulle starte i praktik.

Det fremgår af forarbejderne til erhvervsuddannelsesloven, at den viderefører principperne i lærlingelovens § 6 som efg-retsbekendtgørelsens § 12, og at opsigelsesreglerne i erhvervsuddannelseslovens § 60 således afløste de tidligere gældende opsigelsesregler, der fremgik af disse bestemmelser.

Efter såvel lærlingelovens § 6 som efg-retsbekendtgørelsens § 12, stk. 3, kunne en uddannelsesaftale opsiges under et skoleophold, der lå forud for påbegyndelse af praktiktiden i virksomheden, hvis prøvetiden ikke var udløbet.

På den baggrund – og da der hverken efter ordlyden af erhvervsuddannelseslovens § 60, stk. 2, eller dens forarbejder er holdepunkter for en anden forståelse – statuerede Højesteret, at bestemmelsen må forstås således, at en uddannelsesaftale kan opsiges under et skoleophold, der ligger forud for praktiktiden.

B var således berettiget til at opsige A som sket den 26. april 2012.

Bird & Birds kommentarer:

Højesteret fastslår med dommen, at der - med videreførelsen af reglerne fra lærlingelovens § 6 som efg-retsbekendtgørelsens § 12 - fortsat i henhold til erhvervsuddannelseslovens § 60, stk. 2 består en ret for arbejdsgiverne til at opsige et elevforhold inden praktikperiodens start uanset, at eleven er startet på sit skoleophold.

 

Authors

Mia Boesen

Mia Boesen

Associate
Danmark

Ring til mig på: 39141634
Søren Pedersen

Søren Narv Pedersen

Partner
Danmark

Ring til mig på: +45 22 49 08 14