Udbudsloven er nu fremsat i Folketinget

03-2015

Den 18. marts 2015 blev Danmarks første udbudslov fremsat i Folketinget. Loven forventes at træde i kraft den 1. oktober 2015, og senest den 1. april 2016.

Danmarks udbudslov

Det er først gang, at Danmark får sin egen udbudslov, der implementerer det nye udbudsdirektiv, der blev vedtaget i januar 2014, som bl.a. giver mulighed for mere fleksible udbudsprocedurer.

Udbudsloven vil ifølge udbudsudvalget skabe forenklede udbudsprocesser og fleksibilitet, samtidig med at loven lover billigere processer for ordregiverne.

Det fremsendte lovforslag ligner ved første øjekast høringsversionen, men antallet af paragraffer er ikke identiske. Udkastet til udbudsloven, som blev sendt i høring den 5. december 2014, indeholdt 198 paragraffer, og lovforslaget til udbudsloven, som blev fremsat i folketinget den 18. marts 2015, indeholdt 199 paragraffer.

Ændringer i forhold til tidligere udkast

Ændringen i antallet af paragraffer skyldes, at § 9 og § 94 i forslaget til udbudsloven er nye samtidig med, at § 194 fra høringsversionen er taget ud.

§ 9 bestemmer, at ordregiver til enhver tid skal anvende de gældende tærskelværdier samt, at tærskelværdierne reguleres hvert andet år.

Bestemmelsens indhold er ikke noget nyt, da dens ordlyd umiddelbart ligger eksplicit i anvendelsen af at bruge udbudsloven med henvisning til lovforslagets §§ 6-8, der indeholder bestemmelser om lovens anvendelsesområder, herunder tærskelværdier. Høringsversionens § 9 er fortsat medtaget i lovforslagets § 10, dog med en mindre ændring af bestemmelsens ordlyd, som ikke umiddelbart har betydning for bestemmelsens rækkevidde.

Lovsforslagets § 94 bestemmer, at ordregiver først undersøger indholdet af modtagne ansøgninger eller tilbud, når fristen er udløbet. Høringsversionens § 94 er videreført i lovforslagets § 96, ligeledes med en mindre justering i sin ordlyd, der ikke har betydning for bestemmelses indhold, herunder anvendelse.

Bestemmelsen er ligeledes en fastholdelse af de forpligtelser, der fremgår af de nugældende regler.

§ 194 i høringsversionen er taget ud af det endelige lovforslag. Bestemmelsen regulerede bødestraf ved overtrædelse af loven. Lovforslagets § 194 er bemyndigelsesbestemmelsen, der var § 192 i høringsversionen.

Lovforslaget indeholder ikke, som høringsversionen, en sanktionsbestemmelse i forhold til bødestraf.

Lovforslaget regulerer"kun" klageadgangen i § 195, der er identisk med § 193 i høringsversionen.

Ændringernes betydning

Der synes ikke at være en betydelig ændring fra høringsversionen til det fremsatte lovforslag.

Vi vender tilbage med en analyse af omfanget af ændringerne i forhold til høringsversionen, som kan findes på Bird & Bird News.

Det fremsatte lovforslag kan findes her;

Vi underviser løbende i den nye udbudslov, herunder i udvalgte praktisk relevante emner. Se, hvilke kurser vi underviser i på nohr-con.com