TV-station ikke pålagt at udlevere råbånd

04-2015

Højesteret har i en nylig afsagt kendelse slået fast, at der skal væsentlige og vægtige hensyn til, før det kan pålægges et massemedie at udlevere materiale, som kan afsløre identiteten på anonyme kilder.

Sagen, som tidligere har været behandlet i byretten og landsretten, omhandlede, hvorvidt anklagemyndigheden kunne få medhold i, at TV2 Østjylland skulle udlevere en række råbånd med interview af en gruppe maskerede unge mænd, som var en del af en verserende bandekonflikt, og som havde kendskab til gerningsmændene bag en skudepisode. Gruppen truede i interviewet med at likvidere de før omtalte gerningsmænd og var i besiddelse af bl.a. en pistol og en kniv under interviewet.

Udlevering af materiale til politiet betegnes edition, og det fremgår af Retsplejeloven, at der ikke kan meddeles pålæg om edition, såfremt indgrebet står i misforhold til sagens betydning og det tab eller den ulempe, som indgrebet kan antages at medføre. Det er ligeledes anført, at pålæg om edition ikke kan meddeles, hvis der i den forbindelse vil fremkomme oplysninger om forhold, som den pågældende ville være udelukket eller fritaget for at afgive forklaring om som vidne.

TV2 Østjylland havde givet de interviewede personer tilsagn om anonymitet, og en udlevering af råbåndene til politiet ville kompromittere denne anonymitet og beskyttelsen af mediets kilder. Overfor dette anførte anklagemyndigheden, at råbåndene ville have betydning for efterforskningen af en række overtrædelser af Straffelovens regler bl.a. om ulovlig besiddelse af skydevåben og andre våben af farlig karakter, trusler om foretagelse af en strafbar handling og forsøg på manddrab med tilknytning til en verserende bandekonflikt.

Der skulle således foretages en hensynsafvejning, hvor hensynet til massemediernes behov for at kunne fremskaffe og beskytte kilder stod over for hensynet til politiets effektive varetagelse og gennemførelse af en efterforskning.

Der ydes i lovgivningen en vis beskyttelse af kilder, da det ikke kan pålægges massemedier at afgive vidneforklaring om kilders eller andre medvirkendes identiteter. Dette modificeres dog ved, at der kan pålægges vidnepligt, hvis følgende fire betingelser er opfyldt:

  • Der skal være tale om en alvorlig lovovertrædelse, som
  • efter loven kan medføre straf af fængsel i 4 år eller derover, og
  • vidneførsel må antages at have afgørende betydning for sagens opklaring, samt
  • hensynet til opklaringen overstiger hensynet til massemediernes behov for at kunne beskytte deres kilder.

I forhold til skudepisoderne fandt Højesteret, at der var tale om lovovertrædelser af alvorlig karakter, som kunne medføre straf af fængsel i 4 år eller derover. Derimod var det ikke sandsynliggjort, at gennemsyn af råbåndene ville have haft afgørende betydning for opklaringen af skudepisoderne.

Dette var derimod tilfældet ved de øvrige forhold, hvor Højesteret udtalte, at der både var tale om en lovovertrædelse af alvorlig karakter, som kunne medføre straf af fængsel i 4 år eller derover, og at udlevering af råbåndene vil kunne være af afgørende betydning for opklaringen. På trods af alt dette, mente Højesteret dog ikke, at hensynet til opklaringen af disse forhold klart oversteg hensynet til kildebeskyttelsen.

Højesterets hensynsafvejning faldt dermed ud til TV2 Østjyllands fordel, hvor Højesteret i deres afvejning lagde vægt på, at tv-optagelserne var af stor samfundsmæssig interesse og betydning, da optagelserne gav offentligheden et indblik i et lukket kriminelt bandemiljø, som det antageligt ikke ville være muligt at få et indblik i uden kildebeskyttelse.

Kendelsen må ses som et udtryk for og en cementering af, at massemediernes behov for at kunne fremskaffe og beskytte kilder er et væsentligt og tungtvejende hensyn selv over for politiets efterforskning af alvorlige lovovertrædelser. Højesterets henvisning til den samfundsmæssige interesse understøtter ligeledes, at massemediernes behov for at sikre information fra fremtidige kilder i lignende sager vil blive tillagt betydning.

Højesterets kendelse kan findes her