LO mod Ryanair - Ny dom fra Arbejdsretten vedr. lovligheden af en varslet hovedkonflikt

 

07-2015

I en ny dom fra Arbejdsretten afsagt den 1. juli 2015 er det statueret, at Serviceforbundet, der hører under LO, er berettiget til at indlede hovedkonflikt mod det irske flyselskab Ryanair Ltd. med det formål at få Ryanair til at tiltræde de danske overenskomster for de medarbejdere, der skal arbejde i Billund og København.

Baggrund:

Ryanair åbnede officielt base i Billund den 22. marts 2015 og i København den 26. marts 2015, men allerede før de officielle åbninger havde Serviceforbundet den 9. januar 2015 ved brev til Ryanair udtrykt ønske om, at Ryanair tiltrådte de relevante danske overenskomster for de medarbejdere, der skulle arbejde på Ryanairs nye base i Billund og København. Dette brev blev den 3. februar 2015 fulgt op af et konfliktvarsel om blokade og strejke til Ryanair med virkning fra den 26. marts 2015.

Samme dag indbragte Serviceforbundet sagen for Arbejdsretten.

Sagen:

Arbejdsretten skulle i sin dom tage stilling til om den varslede hovedkonflikt og de tilhørende sympatikonflikter var lovlige.

Serviceforbundet anførte, at Forbundets interesse har den fornødne styrke og aktualitet i at kræve overenskomst for piloter og kabinepersonale på Ryanairs baser i Danmark, idet Ryanairs fly samt besætning har centrum i Danmark for deres erhvervsudøvelse og virke. Serviceforbundet lagde således vægt på en "basebetragtning", altså hvor eller hvorfra medarbejderne sædvanligvis udfører deres arbejde. Serviceforbundet anførte bl.a., at medarbejderne skal bo i nærheden af basen, dvs. enten i nærheden af Billund eller København, og at de derfor vil være tilknyttet basen i nærmere fastsatte tjenesteperioder. Serviceforbundet mente på den baggrund, at der er en tilstrækkelig tilknytning til Danmark, og at Ryanair på den baggrund bør tiltræde de danske overenskomster.

Endelig understregede Serviceforbundet, at den "danske model" med konfliktret ikke strider mod de grundlæggende principper om fri bevægelighed indenfor EU ligesom konfliktretten er en grundlæggende rettighed helt op på traktatniveau.

Ryanair anførte derimod, at konfliktvarslet af 3. februar 2015 var ulovligt efter dansk ret, fordi varslet ikke opfylder de gældende formelle krav, idet der bl.a. ikke var modtaget strejkelister, og fordi overenskomstkravet manglede styrke og aktualitet.

Endvidere bestred Ryanair, at Serviceforbundet havde godtgjort, at forbundets interesse havde den fornødne styrke og aktualitet til at kræve overenskomst. Dette var særligt fordi personalet er ansat i henhold til irsk ret og under irske kollektive overenskomster, og fordi den overvejende del af personalets arbejde bliver udført om bord på Ryanairs fly, hvilket skal sidestilles med arbejde udført i Irland. I tillæg hertil afviste Ryanair "basebegrebet", idet Ryanair gjorde gældende, at den arbejdsretlige tilknytning er styret af ansættelsesstedet, som er i Irland.

Arbejdsrettens afgørelse:

Arbejdsretten statuerede, at Serviceforbundet lovligt kan varsle konflikt overfor Ryanair, idet Serviceforbundets interesse har den fornødne styrke og aktualitet. Arbejdsretten fremhævede i tilknytning hertil, at konflikten ikke vil være i strid med EU-retten.

Dog statuerede Arbejdsretten også, at det konfliktvarsel som Serviceforbundet havde indgivet den 3. februar 2015 ikke opfyldte de gældende formelle krav, idet varslet bl.a. ikke nævnte, hvilke medarbejdere som ville gå i strejke.‎ Serviceforbundet skal derfor varsle konflikt igen før konflikten kan iværksættes. Dette samme gør sig gældende for sympatikonflikterne, hvor der således også skal sendes nye varsler fra de øvrige LO-forbund som 3F, HK og Dansk Metal.

Det er endnu uvist, om Ryanair vælger at bibeholde sine baser i Billund og København.

 

Authors

Mia Boesen

Mia Boesen

Associate
Danmark

Ring til mig på: 39141634
Søren Pedersen

Søren Narv Pedersen

Partner
Danmark

Ring til mig på: +45 22 49 08 14