Tærskelværdier 2016 og 2017

12-2015

Tærskelværdierne hjælper os med, hvilke spilleregler der finder anvendelse i forhold til vores anskaffelse.

EU-Kommissionen justerer løbende tærskelværdier - typisk for to år ad gangen.

Kommissionens Forordning nr. 2015/2170/EU, 2015/2171/EU, 2015/2172/EU af 24. november 2015 er tærskelværdierne for udbudsloven, Forsyningsvirksomhedsdirektivet og Koncessionsdirektivet og ændres med virkning fra 1. januar 2016.

Når en kontrakt rammer en af nedenstående tærskelværdier, skal vi anvende de nye regler.

TÆRSKELVÆRDIER 2016 OG 2017

UDBUDSLOVEN
Statslige myndigheder: Regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.:
Tjenesteydelser    
1. Almindelige tjenesteydelser: 1.006.628 kr.
1.558.409 kr.
2. Delydelser: 596.520 kr. 596.520 kr.
3. Indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser (udbudslovens afsnit III) 5.592.375 kr. 5.592.375 kr.
Varer    
1. Vareindkøb:  1.006.628 kr.
1.558.409 kr.
2. Delydelser:
596.520 kr. 596.520 kr.
3. Varekøb på forsvarsområde, jf. § 6, stk. 2, 1. pkt.:    1.006.628 kr.  
4. Varekøb på forsvarsområdet jf. § 6, stk. 2, 2. pkt.: 1.558.409 kr.  
 Bygge- og anlæg
   
 1. Bygge- og anlægsarbejder: 38.960.213 kr.
38.960.213 kr.
 2. Delarbejder: 7.456.500 kr. 7.456.500 kr.
FORSYNINGSVIRKSOMHEDSDIREKTIVET DIREKTIV 2014/25/EU Regionale/kommunale myndigheder og offentligretlige organer mv.: 
1. Varer og tjenesteydelser:
3.116.817 kr.
2. Sociale og andre specifikke tjenesteydelser 
(bilag XVII):
7.456.500 kr.
3. Bygge- og anlægsarbejder: 38. 960.213 kr.
4. Delydelser (tjenesteydelser og varer): 596.520 kr.
5. Delarbejder (bygge- og anlæg): 7.456.500 kr.
FORSVARSDIREKTIVET
Tærskelværdierne er endnu ikke offentliggjort
KONCESSIONSDIREKTIVET DIREKTIV 2014/23/EU  
Koncessionskontrakter 38.960.213 kr. 

Tærskelværdierne er eksklusive moms.

BEREGNINGEN AF KONTRAKTENS VÆRDI

Værdien af en kontrakt er den anslåede værdi på tidspunktet for afsendelsen af udbudsbekendtgørelsen. Den anslåede værdi opgøres efter ordregivers skøn ud fra, hvad ordregiver forventer at skulle betale til en leverandør for gennemførelse af den udbudte kontrakt. Eventuelle optioner, kontraktforlængelser, præmier eller lignende skal prissættes og medregnes i den anslåede værdi. Værdien opgøres eksklusive moms.