Nyt ejerregister for selskabsregistreringer

05-2015

Danske selskaber har siden 15. december 2014 skullet registrere deres ejerforhold i et nyt online ejerregister. Dette indebærer, at alle nye og eksisterende selskaber er forpligtet til at registrere ejere, som ejer fem procent eller mere af selskabet. Ejerregisteret åbnes for offentligheden den 15. juni 2015.

Indførelsen af Det Offentlige Ejerregister betyder, at alle nye og nuværende A/S, P/S og ApS, herunder IVS, er forpligtet til at indberette oplysninger om ejerforhold i Ejerregisteret, såfremt en ejer eller panthaver (forudsat, at denne har råderet over stemmeretten) opnår en ejerandel eller stemmerettigheder på 5 % af selskabskapitalen eller de samlede stemmerettigheder i selskabet.

Der skal ydermere ske registrering, når en ændring i et allerede meddelt besiddelsesforhold bevirker, at grænserne på 5, 10, 15, 20, 25, 50, 90 eller 100 % samt grænserne på 1/3 eller 2/3 af selskabskapitalens stemmerettigheder eller selskabskapitalen nås eller ikke længere er nået.

Ejerregisteret er således et register over betydelige ejerandele og betydelige stemmerettigheder men ikke en gengivelse af selskabets ejerbog. Ejerregisteret og ejerbog er to separate systemer, hvoraf alene Ejerregisteret vil blive offentligt tilgængeligt.

Registrering i Ejerregisteret skal som minimum indeholde følgende oplysninger: 1) samlet besiddelse af kapitalandele og stemmerettigheder samt tidspunktet for opnåelse heraf, 2) identifikation af pågældende ejer(e), herunder navn, CPR-nummer og bopæl (fysisk person), eller navn, CVR-nummer og hjemsted (selskab). Registrering af oplysningerne i Ejerregisteret skal ske på www.virk.dk.

Registreringspligten omfatter alene personer, som direkte besidder kapitalandele eller stemmerettigheder. For selskaber, som indgår i koncernforhold med flere moderselskaber, er det alene moderselskaber, som direkte besidder kapitalandele eller stemmerettigheder i datterselskabet, der skal registreres i Ejerregisteret for det pågældende selskab.

Fristen for registrering i Ejerregisteret skal ske "hurtigst muligt" efter, at selskabet har modtaget meddelelse om betydelige kapitalposter, eller såfremt ovenstående grænseværdier overskrides. For selskaber stiftet før 15. december 2014 gælder en overgangsordning, hvorefter registrering i Ejerregisteret først skal foretages senest den 15. juni 2015, hvor Ejerregisteret bliver offentligt tilgængeligt. For selskaber stiftet den 15. december 2014 eller senere skal første registrering af ejerforhold ske inden for 2 uger efter stiftelsen. Det centrale ledelsesorgan har ansvaret for, at alle registreringer i Ejerregisteret sker rettidigt. Manglende overholdelse af indberetningspligten kan i henhold til Selskabsloven medføre bøde.

Det er i første omgang vedtaget, at ejeroplysninger om K/S ikke er omfattet af Ejerregisteret. Det blev dog som led i regeringens Skattelypakke foreslået, at K/S også skal omfattes af registret.

Ejere af ihændehaveaktier, der ejere mindre end 5 % af selskabskapitalen eller stemmerne i et ikke-børsnoteret selskab, skal registrere deres besiddelser i en særlig del af Ejerregisteret, som ikke er åben for offentligheden. Det vil således kun være de offentlige myndigheder, som får adgang til disse oplysninger.

Beslutningen om Ejerregisteret er en del af Selskabsloven, som blev vedtaget i maj 2009. Formålet med registret er at skabe øget åbenhed og gennemsigtighed omkring ejerforholdene i de danske selskaber. Med oprettelsen af Ejerregisteret vil indsatsen mod hvidvask styrkes, og Danmark vil i langt højere grad kunne leve op til den EU-regulering, der skal modvirke hvidvask. Registret vil formentlig også forbedre offentlige myndigheders muligheder for efterforskning og bekæmpelse af økonomisk kriminalitet.