Nye regler om fratrædelsesgodtgørelse til funktionærer

 Mia Boesen; Soeren Narv Pedersen

01-2015

Folketinget vedtog den 23. januar 2015 et lovforslag vedrørende fratrædelsesgodtgørelse i henhold til funktionærlovens § 2a.

Lovforslaget er tidligere omtalt ved nyhedsbrev den 9. december 2014: http://www.twobirds.com/da/news/articles/2014/denmark/lovforslag-forenkling-vedrorende-fratraedelsesgodtgorelse

Baggrunden for lovforslaget er at lette de administrative byrder forbundet med udbetalingen af fratrædelsesgodtgørelse samt at bringe de danske regler i overensstemmelse med retspraksis - blandt andet på baggrund af den såkaldte "Ole Andersen" - dom afsagt ved EU-Domstolen den 12. oktober 2010.

Med det vedtagne lovforslag forenkles bestemmelsen betydeligt ligesom bestemmelsen får et væsentlig bredere sigte, idet undtagelsesbestemmelserne vedrørende pension udgår.

Som følge af lovændringen vil det således nu ikke have nogen betydning i relation til retten til fratrædelsesgodtgørelse, om den pågældende funktionær går på pension, har mulighed for at gå på pension eller fortsat forfølger en erhvervsmæssig karriere efter fratrædelsen. Der er nu tale om en ubetinget og undtagelsesfri rettighed for funktionærer til fratrædelsesgodtgørelse, der opfylder de i bestemmelsen angivne grundbetingelser.

Endvidere ændres anciennitetskravene i bestemmelsen således, at funktionæren kun opnår ret til henholdsvis 1 eller 3 måneders fratrædelsesgodtgørelse ved 12 eller 17 års ansættelse. Muligheden for 2 måneders godtgørelse efter 15 års ansættelse udgår dermed, men omvendt ændres kravet for 3 måneders godtgørelse fra 18 til 17 års anciennitet.

Ændringen træder i kraft allerede den 1. februar 2015.

Bird & Birds kommentarer:

Der vil ske en forbedring af funktionærers retstilling med denne ændring, idet der alene henses til funktionærens anciennitet ved vurderingen og intet andet. Dog vil funktionærer med 15-16 års anciennitet, der ikke ønsker at gå på pension, få forringet deres retsstilling. Loven bliver med ændringen tydeligere og mere gennemsigt for funktionærer, i det det fremgår tydeligt af lovteksten, hvorvidt en funktionær har ret til fratrædelsesgodtgørelse.

 

Authors

Mia Boesen

Mia Boesen

Associate
Danmark

Ring til mig på: 39141634
Søren Pedersen

Søren Narv Pedersen

Partner
Danmark

Ring til mig på: +45 22 49 08 14