Ny Højesteretsdom: Aldersgraduerede pensionsordninger ikke i strid med forskelsbehandlingsloven

 Soeren Narv Pedersen, Mia Boesen

12-2015

Højesteret afsagde den 12. november 2015 en dom, hvor Højesteret tog stilling til, om en pensionsordning med aldersgraduering er i strid med forbuddet mod forskelsbehandling i forskelsbehandlingslovens § 2.

Baggrund:

Sagen angik et krav om godtgørelse og erstatning fra en medarbejder A mod Experian A/S, der påberåbte sig, at en pensionsordning som følge af aldersgraduerede pensionsbidrag fra Experian A/S var i strid med forskelsbehandlingsloven.

I A's ansættelseskontrakt fremgik om pensionsforhold, at medarbejdere under 35 år skulle indbetale 3 % mens Experian A/S betalte 6 % af lønnen. For medarbejdere mellem 35-44 år var forholdet 4 % og 8 %, mens det for medarbejderen over 45 år var 5 % og 10 %. Pensionsordningen omfattede alle medarbejdere hos Experian A/S, dog var der et krav om 9 måneders ansættelse.

A var ved ansættelsen 29 år og dermed omfattet af den medarbejdergruppe, der fik indbetalt mindst i pension. A opsagde sin stilling med fratræden de 31. oktober 2008. Den 6. oktober 2009 fremsatte HK på vegne af A krav om bl.a. godtgørelse i henhold til forskelsbehandlingsloven.

Dommen:

Højesteret skulle tage stilling til, om Experian A/S's pensionsordning med aldersgraduerede pensionsindbetalinger var i strid med forbuddet mod aldersdiskrimination i forskelsbehandlingsloven § 2, eller om den omfattedes af undtagelsesbestemmelsen i lovens § 6a, således som denne bestemmelse må fortolkes i lyset af EU-beskæftigelsesdirektivets artikel 6.

Sagen blev i første omgang behandlet i Vestre Landsret, der forelagde en række ‎præjudicielle spørgsmål for EU-Domstolen om fortolkningen af beskæftigelsesdirektivet.

I lyset af EU-Domstolens præjudicielle afgørelse af 26. september 2013, tiltrådte Højesteret, at eftersom formålet med forskelsbehandlingslovens § 6a var helt at undtage bl.a. arbejdsmarkedspensioner fra lovens område, må § 6a fortolkes således, at arbejdsmarkedspensioner undtages fra forbuddet mod forskelsbehandling på grund af alder, i det omfang dette er foreneligt med EU-retten.

EU-Domstolen foretog derfor en prøvelse af, om den konstaterede direkte forskelsbehandling på grund af alder kunne anses for at være omfattet af den generelle undtagelse i direktivet, ifølge hvilken ‎forskelsbehandling på grund af alder vil være tilladt, hvis den er hensigtsmæssig og ‎nødvendig for at opfylde et legitimt formål. EU-Domstolen fastslog ved prøvelsen, at formålene bag Experian A/S' pensionsordning med aldersgraduerede pensionsbidrag kunne anses som legitime.

Spørgsmålet var herefter, om pensionsordningen gik videre end nødvendigt for at opfylde de forfulgte mål, med andre ord om ordningen var proportional.

Højesteret fandt, at det i den forbindelse måtte indgå med betydelig vægt, at Experian A/S helt kunne have afskåret yngre medarbejdere fra retten til en pensionsordning ved at fastsætte en aldersgrænse for indtræden i ordningen (en karensperiode). Experian A/S havde ved i stedet at anvende en ordning med aldersgraduerede pensionsbidrag opnået at få flere medarbejdere med i pensionsordningen tidligt i deres arbejdsliv frem for, at de skulle være udelukket indtil en vis alder. Højesteret fandt det derudover ikke sandsynliggjort, at Experian A/S inden for en uændret samlet lønsum for virksomhedens medarbejdere ville kunne realisere alle de af EU-Domstolen anerkendte legitime formål på en mindre krænkende måde.

Efter en samlet vurdering fandt Højesteret herefter, at Experian A/S's pensionsordning med aldersgraduerede bidrag ikke går videre end nødvendigt for at realisere de forfulgte mål, hvorved Højesteret herved stadfæstede Vestre Landsrets dom.

Bird & Birds kommentarer:

Vi bemærker, at Højesteret – ligesom Vestre Landsret – fastslår, at hensigten med den oprindelige gennemførelse af § 6 a i forskelsbehandlingsloven var at undtage ‎arbejdsmarkedspensioner fra forbuddet mod forskelsbehandling på grund af alder.

Med virkning fra den 1. januar 2015 ændredes ordlyden af § 6a, således at denne blev bragt i overensstemmelse med beskæftigelsesdirektivets artikel 6, stk. 2, som begrænser muligheden for at anvende alderskriterier til alene at gælde ved alderdom og invaliditet (og ikke alle »erhvervstilknyttede sociale sikringsordninger« uden undtagelse). Højesteret kommenterer dog ikke nærmere ind på denne ændring i dommen.

 

Authors

Mia Boesen

Mia Boesen

Associate
Danmark

Ring til mig på: 39141634
Søren Pedersen

Søren Narv Pedersen

Partner
Danmark

Ring til mig på: +45 22 49 08 14