Lovforslag vedtaget: Ophævelse af 70 års-reglen i forskelsbehandlingsloven

 Mia Boesen, Soeren Narv Pedersen

01-2015

Folketinget vedtog den 18. december 2014, at 70 års-reglen i forskelsbehandlingsloven ophæves pr. 1. januar 2016.

Lovforslaget er tidligere omtalt ved nyhedsbrev den 9. december 2014: http://www.twobirds.com/da/news/articles/2014/denmark/lovforslag-afskaffelse-af-70-arsreglen-i-forskelsbehandlingsloven

Individuelle aftaler:

Vedtagelsen af lovforslaget indebærer en ophævelse af forskelsbehandlingslovens § 5a, stk. 4, hvoraf det fremgår, at "(…) loven ikke til hinder for bestemmelser i individuelle eller kollektive aftaler og overenskomster om ophør af ansættelsesforholdet, når lønmodtageren fylder 70 år. (…)".

Ophævelsen af 70 års-reglen betyder, at alle (også allerede) indgåede individuelle aftaler, der indeholder en bestemmelse om, at medarbejderen automatisk fratræder ved det fyldte 70. år, bliver ugyldige pr. den 1. januar 2016. Denne del af kontrakten vil således ikke længere kunne gøres gældende over for medarbejderen. Konkret vil ændringen tillige betyde, at ansættelseskontrakterne skal justeres i overensstemmelse med ansættelsesbevisloven.

Kollektiver aftaler og overenskomster:

Med hensyn til kollektive aftaler og overenskomster, vil ophævelsen betyde, at der ikke fremover vil kunne indgås nye gyldige kollektive overenskomster eller aftaler om ophør af ansættelsesforhold på grund af alder.

Med lovændringen vil gældende bestemmelser i kollektive overenskomster om en pligtmæssig fratræden, når lønmodtageren fylder 70 år eller mere fortsat være gyldige indtil det tidspunkt, hvor overenskomsten kan opsiges til ophør. Dette gælder for kollektive overenskomster, som er indgået mellem den 1. januar 20081 og den 1. januar 2015.For ansættelsesforhold, der hviler på kollektive overenskomster eller aftaler indgået i perioden mellem den 27. december 2004 og 1. januar 2008, indeholder forskelsbehandlingslovens § 5a, stk. 3 mulighed for at opretholde den aldersgrænse, der gjaldt før 70-årsreglens indtræden, herunder bestemmelser om pligtmæssig fratræden også førend det 70. år, såfremt aldersgrænsen er objektivt og rimeligt begrundet i et legitimt formål inden for rammerne af dansk ret, og midlerne til at opfylde det pågældende formål er hensigtsmæssige og nødvendige.

§ 6 a:

Med det vedtagne lovforslag foretages endvidere en ændring af forskelsbehandlingsloven § 6a, der indeholder en undtagelse til forbuddet mod forskelsbehandling på grund af alder, for så vidt angår erhvervstilknyttede sociale sikringsordninger. Med ændringen indskrænkes undtagelsesmuligheden således, at den alene vil gælde for aldersgrænser, som giver adgang eller ret til pensions- eller invaliditetsydelser, der er omfattet af erhvervstilknyttede sociale sikringsordninger eller for anvendelse af alderskriteriet i aktuarberegninger inden for rammerne af disse ordninger.

Ændringen af § 6a sker på baggrund af en – ifølge beskæftigelsesministeren - manglende implementering af artikel 6, stk. 2 i Rådets direktiv 2000/78/EF, som følge af en dom afsagt af EU-Domstolen i en dansk sag forelagt af Højesteret (C-546/11, Toftgaard). Ændringen af § 6a træder i kraft pr. 1. januar 2015.

Bird & Birds kommentarer:

Arbejdsgivere skal inden den 1. januar 2016 huske at lave en ny ansættelseskontrakt til de lønmodtagere, hvis kontrakt indeholder et vilkår om pligtmæssig fratræden ved det fyldte 70. år. Som alternativ til en ny kontrakt kan der også laves et tillæg til den eksisterende ansættelseskontrakt, hvoraf det fremgår, at vilkåret ikke længere er gældende. Får lønmodtageren ikke en ny kontrakt/ et tillæg hertil risikerer arbejdsgiveren et krav for mangelfuldt ansættelsesbevis i henhold til ansættelsesbevisloven.

 

1Hvor lov nr. 1542 af 20. december 2006 vedrørende forhøjelse af aldersgrænsen for aftaler om fratræden trådte i kraft.

 

 

Authors

Mia Boesen

Mia Boesen

Associate
Danmark

Ring til mig på: 39141634
Søren Pedersen

Søren Narv Pedersen

Partner
Danmark

Ring til mig på: +45 22 49 08 14