Den tidligere S-R regering fremsatte den 29. april 2015 lovforslag vedrørende lov om ansættelsesklausuler. Som følge af, at der blev udskrevet Folketingsvalg i juni 2015 bortfaldt lovforslaget dog. Samme lovforslag, med undtagelse af enkelte opdateringer, er nu genfremsat af den nye V-regering den 7. oktober 2015 ved beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen, og vil være på dagsordenen den 30. oktober 2015.

Det blev med aftalen om en vækstpakke i juni 2014 besluttet at begrænse brugen af ansættelsesklausuler. Baggrunden herfor var, at det anses for til gavn for samfundets vækst og produktivitet, når ansatte nemt kan skifte job og kan bruge deres viden hos andre virksomheder.

Det genfremsatte lovforslag indebærer i grove træk, at reglerne om konkurrence- og kundeklausuler skal være ens for alle lønmodtagere, og vil dermed ikke kun være rettet mod funktionærer som hidtil. Der vil endvidere ske en begrænsning i varigheden af konkurrence- og kundeklausuler, da disse med de nye regler maksimalt må have en varighed på 12 måneder. Endelig vil alle lønmodtagere, der er bundet af en ansættelsesklausul efter deres ansættelse være berettiget til kompensation på mellem 16 og 60 % af lønnen afhængig af den konkrete situation.

Jobklausulloven vil ydermere bortfalde, og det vil med den nye lov være forbudt at indgå jobklausuler, medmindre der er tale om en virksomhedsoverdragelse. I sådan tilfælde må jobklausulen maksimalt have en varighed på 6 måneder. Eksisterende aftaler om jobklausuler vil gøres ugyldige efter en overgangsperiode på 5 år fra lovens ikrafttræden.

Du kan læse vores tidligere nyhedsbrev her, hvor det tidligere lovforslag gennemgås. Det genfremsatte lovforslag har, med undtagelse af enkelte opdateringer, det samme indhold som det tidligere fremsatte lovforslag. Det nye lovforslag kan læses her.

Hvis dette lovforslag vedtages, vil de nye regler træde i kraft den 1. januar 2016 og gælde ‎for alle nye klausuler, der pålægges lønmodtagere efter denne dato. For allerede indgåede klausuler vil de nugældende regler fortsat gælde, ligesom regler om klausuler i kollektive overenskomster kan ‎opretholdes overenskomstperioden ud.

Bird & Birds kommentarer:

Bemærk venligst, at der indtil nu alene er tale om et lovforslag, hvorfor der kan ske ændringer til ovenstående i forbindelse med behandlingen af lovforslaget.

De nye regler skal alene gælde for fremtidige ansættelsesaftaler, hvorfor allerede indgåede ansættelsesaftaler indeholdende kunde- og konkurrenceklausuler fortsat vil være gyldige.

 

Authors

Mia Boesen

Mia Boesen

Associate
Danmark

Ring til mig på: 39141634
Søren Pedersen

Søren Narv Pedersen

Partner
Danmark

Ring til mig på: +45 22 49 08 14