Lov om ansættelsesklausuler er endeligt vedtaget

 Soeren Narv Pedersen, Mia Boesen

12-2015

Den tidligere S-R regering fremsatte den 29. april 2015 et lovforslag vedrørende lov om ansættelsesklausuler. Lovforslaget blev efter Folketingsvalget genfremsat af den nye V-regering den 7. oktober 2015 med få ændringer.

Lovforslaget er nu den 10. december 2015 blevet endeligt vedtaget i Folketinget, og loven vil således træde i kraft den 1. januar 2016.

Loven vil medføre store ændringer i reglerne om job-, kunde- og konkurrenceklausuler både for arbejdsgiverne og for lønmodtagerne. Overordnet set var formålet med loven at begrænse brugen af ansættelsesklausuler, og det vil derfor nu som udgangspunkt blive sværere at forpligte medarbejdere af sådanne klausuler.

Det genfremsatte lovforslag indebærer bl.a., at kun medarbejdere, der indtager en "helt særlig betroet stilling", kan forpligtes af en konkurrenceklausul. Dog vil reglerne om konkurrence- og kundeklausuler nu vedrøre alle lønmodtagere, og ikke kun – som hidtil - være rettet mod funktionærer. Der vil endvidere ske en begrænsning i varigheden af konkurrence- og kundeklausuler, da disse med de nye regler maksimalt må have en varighed på 12 måneder. Endelig vil alle lønmodtagere, der er bundet af en ansættelsesklausul efter deres ansættelse, være berettiget til kompensation på mellem 16 og 60 % af lønnen afhængig af den konkrete situation.

Jobklausulloven vil ydermere bortfalde, og det vil med den nye lov være forbudt at indgå jobklausuler, medmindre der er tale om en virksomhedsoverdragelse. I sådant tilfælde må jobklausulen maksimalt have en varighed på 6 måneder. Eksisterende aftaler om jobklausuler vil gøres ugyldige efter en overgangsperiode på 5 år fra lovens ikrafttræden.

Loven kan læses her: Lov om ansættelsesklausuler.

Du kan endvidere læse vores tidligere nyhedsbreve på vores hjemmeside. Særligt henvises til nyhedsbrevet vedrørende indførelse af kunde- og konkurrenceklausuler efter de nugældende regler (indtil 31. december 2015). Nyhedsbrevet kan læses her.

 

Bird & Birds kommentarer:

De nye regler skal alene gælde for fremtidige ansættelsesaftaler, hvorfor allerede indgåede ansættelsesaftaler indeholdende kunde- og konkurrenceklausuler fortsat vil være gyldige.

 

Authors

Mia Boesen

Mia Boesen

Associate
Danmark

Ring til mig på: 39141634
Søren Pedersen

Søren Narv Pedersen

Partner
Danmark

Ring til mig på: +45 22 49 08 14