Husk ophævelse af 70-års-reglen den 1. januar 2016!

 Soeren Narv Pedersen, Mia Boesen

12-2015

Folketinget vedtog den 18. december 2014, at 70-års-reglen i forskelsbehandlingsloven ophæves pr. 1. januar 2016.

Lovforslaget og vedtagelsen er tidligere omtalt ved to nyhedsbreve du kan læse her og her.

Ophævelsen af 70-års-reglen betyder, at alle (også allerede) indgåede individuelle aftaler, der indeholder en bestemmelse om, at medarbejderen automatisk fratræder ved det fyldte 70. år, bliver ugyldige pr. den 1. januar 2016.

Denne del af kontrakten vil således ikke længere kunne gøres gældende over for medarbejderen. Konkret betyder ændringen, at arbejdsgiveren skal huske at informere medarbejderne om, at denne del af kontrakten ikke længere er gældende.

Arbejdsgivere skal derfor inden den 1. januar 2016 huske at infomere sine medarbejdere om ændringen, og senest den 31. januar 2016 udarbejde en ny ansættelseskontrakt til de lønmodtagere, hvis kontrakt indeholder et vilkår om pligtmæssig fratræden ved det fyldte 70. år. Dette vil typisk være relevant, hvis ansættelseskontrakten i øvrigt trænger til en opdatering.

Alternativ kan der også blot laves et tillæg til den eksisterende ansættelseskontrakt, hvoraf det fremgår, at vilkåret ikke længere er gældende. Husk, at medarbejderen skal underskrive dette tillæg og modtage en kopi af tillægget.

Får lønmodtageren ikke en ny kontrakt/ et tillæg hertil risikerer arbejdsgiveren et krav for mangelfuldt ansættelsesbevis i henhold til ansættelsesbevisloven.

Der er dog en undtagelse til dette, hvis medarbejderen har det pågældende vilkår i henhold til en overenskomst.

En "70-års-regel" vil fortsat være gyldig indtil det tidspunkt, hvor overenskomsten kan opsiges til ophør. Dette gælder for kollektive overenskomster, som er indgået mellem den 1. januar 20081 og den 1. januar 2015.

For ansættelsesforhold, der hviler på kollektive overenskomster eller aftaler indgået i perioden mellem den 27. december 2004 og 1. januar 2008, indeholder forskelsbehandlingslovens § 5a, stk. 3 mulighed for at opretholde den aldersgrænse, der gjaldt før 70-års-reglens indtræden, herunder bestemmelser om pligtmæssig fratræden også førend det 70. år, såfremt aldersgrænsen er objektivt og rimeligt begrundet i et legitimt formål inden for rammerne af dansk ret, og midlerne til at opfylde det pågældende formål er hensigtsmæssige og nødvendige.

 

 

1 Hvor lov nr. 1542 af 20. december 2006 vedrørende forhøjelse af aldersgrænsen for aftaler om fratræden trådte i kraft.

 

Authors

Mia Boesen

Mia Boesen

Associate
Danmark

Ring til mig på: 39141634
Søren Pedersen

Søren Narv Pedersen

Partner
Danmark

Ring til mig på: +45 22 49 08 14