7 arbejdsdage kunne ikke sidestilles med en uge

04-2015

I en kendelse af 14. april 2015 fandt Klagenævnet for Udbud, at når der i et udbudsmateriale er fastsat en tidsramme på maksimalt 7 dage, opfyldes kravet hertil ikke ved at anføre 7 arbejdsdage, desuagtet at man i den pågældende branche arbejder alle ugens 7 dage.

Faktum

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse fandt i et udbud af en kontrakt om eftersyn af 3 motorredningsbåde, at den prækvalificerede virksomhed, Mathis Værft A/S, havde afgivet et ukonditionsmæssigt tilbud, da det ikke opfyldte de i udbudsbetingelserne stillede krav til leveringstid.

Af udbudsbekendtgørelsen fremgik, at bund- og udrustningssyn på en motorredningsbåd skulle være påbegyndt senest 7. april 2015, og at fartøjet ville være til rådighed for synet i maksimalt 1 uge, ligesom et intermediate survey på to andre motorredningsbåde skulle være påbegyndt senest 1. august og 1. september 2015, og at disse fartøjer ville være til rådighed for gennemførelsen af synet i maksimalt 1 uge og 4 uger.

Det var i udbudsmaterialet anført, at tilbudsgiver i sit tilbud skulle bekræfte, at eftersynene kunne gennemføres inden for de nævnte perioder, hvilket ville sige henholdsvis "maksimalt 7 dage" og "maksimalt 4 uger".

I tilbuddet fra Mathis Værft A/S var det anført, at to af bådene kunne afleveres "7 arbejdsdage" efter de anførte opstartsdage og den tredje "20 arbejdsdage" efter opstartsdatoen.

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse fandt, at det forhold at leveringstiden for to af fartøjerne var anført som "7 arbejdsdage" udgjorde et forbehold over for et mindstekrav.

Mathis Værft A/S havde til brug for klagesagen indhentet en udtalelse fra Danske Maritime, hvoraf fremgik, at det i værftsbranchen, især blandt reparationsværfter, er almindeligt at arbejde alle ugens dage, uanset om disse betegnes som dage, arbejdsdage, helligdage, weekender, søgnehelligdage eller andet.

Endvidere gjorde Mathis Værft A/S gældende, at det var kutyme i værftsbranchen, at alle ugedage er arbejdsdage, og at værftets angivelse af "7 arbejdsdage" derfor ikke afveg fra kravet om at gennemføre synet på maksimalt "7 dage", samt at Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse også selv forudsatte, at værtsarbejde skulle pågå i weekenden, da en af de fastsatte påbegyndelsesdage var en lørdag.

Modsat gjorde Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse gældende, at Mathis Værft A/S bærer risikoen for uklare formuleringer i tilbuddet, at den anførte branchekutyme var udokumenteret, samt at det tværtimod fremgår af Dansk Maritimes Almindelige betingelser, at der sondres mellem kalenderdage og arbejdsdage.

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet udtalte, at der i udbudsbetingelserne var fastsat klare tidsrammer for eftersynene, herunder at to af tilsynene skulle gennemføres på maksimalt 7 dage.

Mathis Værft A/S havde ikke opfyldt dette mindstekrav ved at anføre "7 arbejdsdage".

Mathis Værft A/S' påstand blev på den baggrund ikke taget til følge.

Det anførte om branchekutyme kunne ikke føre til et andet resultat.

Kommentar

Ud fra Bird & Birds indsigt i værftsbranchen ses der at være en kutyme for at arbejde alle ugens 7 dage. Imidlertid var den af klager indhentede udtalelse fra en organisation, som i sine egne standardbetingelser på visse punkter sondrede mellem kalenderdage og arbejdsdage. Selv om det på ingen måde er unormalt, at man i kontrakter har frister, som er knyttet op på begge dele (fx udbedringsfrist på arbejdsdage og betalingsfrist på dage/hverdage), var henvisningen til organisationens betingelser måske derfor ikke stærk nok til at løfte beviset i denne sag og til at fravige det helt klare udgangspunkt om, at tilbudsgiver selv bærer risikoen for uklare formuleringer i tilbud.

I den forbindelse er det endvidere værd at bemærke, at klager ved de to frister på 7 dage havde anført 7 arbejdsdage, mens klager i forhold til fristen på 4 uger havde anført "20 arbejdsdage", hvorfor man kunne forledes til at tro, at klager her havde ment, at der kun blev arbejdet 5 og ikke 7 dage om ugen.

Der synes i øvrigt ikke at være tale om en uklarhed i tilbuddet, som ordregiver kunne have gennemført en teknisk afklaring omkring, da dette ville have givet klager mulighed for at forbedre sit tilbud efter tilbudsfristens udløb, hvilket er i strid med udbudsdirektivet.