EU-Domstolen giver borgere ret til at blive glemt på Google

06-2014

EU Domstolen har i sin dom af 13. maj 2014 afklaret, hvornår en person har ”ret til at blive glemt” i en søgemaskines resultatliste. Dommen omhandler Persondatadirektivet (direktiv 95/46/EF).

Sagen for EU-Domstolen er et resultat af en tvist mellem det spanske datatilsyn AEPD på den ene side og Google Inc, som driver søgemaskinen Google og dettes datterselskab, Google Spain (ansvarlig for reklamesalg i Spanien).

Sagens startede med en klage fra en spansk statsborger over den omstændighed, at borgeren ved at søge på sit navn i Googles søgefunktion fandt links til to artikler fra dagbladet ”La Vanguardia”, hvori hans navn var blevet nævnt i forbindelse med en tvangsauktion over fast ejendom. Tvangsauktionen blev afholdt som følge af en beslaglæggelse på baggrund af gæld til den sociale sikringsordning.

Idet offentliggørelsen af tvangsauktionen havde en retlig begrundelse, fandt det spanske datatilsyn ikke grund til at pålægge dagbladet at fjerne artiklerne, men gav til gengæld den spanske borger medhold i, at siderne med søgeresultater hos Google ikke var begrundede og pålagde derfor Google at fjerne eller skjule hans personoplysninger fra søgeresultaterne.

Dommen indeholder flere interessante punkter herunder, at en søgemaskines indeksering og tilgængeliggørelse af oplysninger kan udgøre ”behandling af personoplysninger” i Persondatadirektivets forstand, og at en internetbruger efter omstændighederne kan have ret til at kræve personlige oplysninger slettet eller blokeret, hvilket for eksempel vil kunne være tilfældet, når internetbrugerens oplysninger kommer frem med visningen af et link i Googles søgeresultater. 

For at afgøre om et link vil kunne kræves fjernet, skal man foretage en afvejning mellem

på den ene side den legitime interesse hos internetbrugerne i at få den givne oplysning fjernet eller slettet, og på den anden side hensynet til den berørte internetbrugers grundlæggende rettigheder, herunder retten til privatlivets fred.

Domstolen signalerer, at dette hensynet til internetbrugerens grundlæggende rettigheder normalt vil veje tungest, men at balancen vil kunne tippe i modsat retning i særlige tilfælde. Dette vil navnlig kunne være tilfældet, hvor personen har en fremtrædende placering i det offentlige liv.

Det er ikke en betingelse for at kræve et link fjernet, at oplysningerne samtidigt slettes på den webside, hvorfra oplysningen hentes.

En person kan kræve et link fjernet, hvis oplysningerne, henset til samtlige omstændigheder i det enkelte tilfælde, forekommer utilstrækkelige, irrelevante eller ikke længere relevante eller omfatter ”mere” i forhold til formålet med den pågældende behandling, men det er ikke et krav, at oplysningen direkte skader personen.