Udbudsretligt nyhedsbrev - Oktober 2014

 

10-2014

Velkommen til vores seneste udbudsretlige nyhedsbrev fra Bird & Bird Danmark. Nedenfor finder du vores seneste nyheder, som vi håber du vil finde interessante. Klik på nedenstående links for at læse nyhederne i fuld version på vores hjemmeside.

Hvordan sikres de økonomiske mest fordelagtige anskaffelser på sigt?

Der er i forbindelse med det nye udbudsdirektiv givet ordregivere mulighed for at have et større fokus på inddragelse af livscyklusomkostninger, dvs. fokus på samtlige udgifter forbundet med en anskaffelse i bred forstand.

Læs mere>> 


Længeventet EU-dom om en profylaksebekendtgørelses rækkevidde

På baggrund af et præjudicielt spørgsmål fra en italiensk domstol har EU-domstolen nu taget stilling til, hvorvidt kontroldirektivet giver mulighed for at tilsidesætte en såkaldt profylaksebekendtgørelse og dermed erklære en kontrakt for uden virkning. EU-domstolen udtaler, at en ordregiver, for at kunne benytte en profylaksebekendtgørelse, skal have udvist fornøden omhu ved vurdering af, om en kontrakt kunne indgås uden et udbud.

Læs mere>> 


Frister i håndhævelsesloven kan ikke ændres

Den 25. august 2014 fandt Klagenævnet for Udbud i en kendelse mellem et konsortium og Hillerød Spildevand A/S, at en frivillig forlængelse af en stand-still periode ikke har nogen udbudsretlig virkning. I tråd med tidligere praksis anfører Klagenævnet, at ordregivers eventuelle forlængelse af en stand-still periode alene er et anliggende mellem ordregiver og tilbudsgiverne, som måske kan have kontraktuel betydning parterne imellem, men som ikke kan tillægges vægt i forhold til de udbudsretlige regler.

Læs mere>> 


Udbud med forhandling

Bird & Birds udbudsteam ved advokat og partner Thomas Thorup Larsen og advokatfuldmægtig Maria Haugaard har udgivet en fagsingle omkring forhandling ved offentlige indkøb, særligt i udbudssituationen.

Læs mere>> 


Praktikinddragelse som underkriterium?

Bird & Bird bistod i sommeren 2013 Københavns Kommune med en undersøgelse af brugen af praktikanter i forbindelse med gennemførelsen af EU-udbud.

Målet var at undersøge, om Københavns Kommune ikke bare kunne stille mindstekrav til tilbudsgiverne om at tilknytte et vist antal praktikanter/lærlinge til en opgave, men om kommunen var berettiget til at lade tilbudsgiverne konkurrere på dette som et evalueringsparameter og altså belønne de tilbudsgivere, som kunne tilbyde flere praktikantpladser.

Læs mere>>


Et tab findes lettest uopsætteligt ved en direkte tildeling

Klagenævnet for Udbud tog den 7. august 2014 stilling til, hvorvidt en klage over en direkte tildeling af en kontrakt skulle tillægges opsættende virkning. Alle betingelser herfor fandtes undtagelsesvist opfyldt, herunder kravet om at det mulige tab skal være uopsætteligt for klageren.

Læs mere>>


Kort nyt i udbudsretten om sanktioner

I det følgende sættes der kort fokus på aktuelle sanktioner, som virksomheder for nyligt er blevet pålagt i forbindelse med overtrædelser af udbudsretten og konkurrenceretten.

Læs mere>>

 

Authors

Jorgensen_Peter_WEB

Peter Jørgensen

Partner
Danmark

Ring til mig på: +45 40 54 74 96