Se muligheden for små og mellemstore virksomheders deltagelse i EU-udbud. Nye vejledninger om etablering af konsortier

06-2014

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har revideret vejledningen vedrørende konsortiedannelser, ligesom der er udarbejdet to helt nye vejledninger om ”Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven” og ”Udbud med deltagelse af konsortier”.

Baggrund

I april 2012 udgav Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen den seneste vejledning vedrørende konsortiedannelser. Nu har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen den 17. juni 2014 udgivet en revideret version af vejledningen, ligesom der er udarbejdet to helt nye vejledninger om ”Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven” og ”Udbud med deltagelse af konsortier”.

Vejledningen ”Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven” retter sig mod virksomheder, som overvejer at etablere et konsortium for sammen at byde på en opgave. Den indeholder retningslinjer for, om et konsortiesamarbejde er lovligt eller ej.

Vejledningen ”Vejledning i konsortiedannelse” retter sig mod virksomheder, som har besluttet sig for at etablere et konsortium for at byde på en bestemt opgave. Den giver gode råd til, hvordan konsortiet etableres under hensyn til især udbudsreglerne.

Vejledningen ”Udbud med deltagelse af konsortier” retter sig mod kommuner og andre ordregivere. Den giver gode råd til, hvordan udbud kan tilrettelægges, så der tages hensyn til muligheden for at byde som konsortium.

Formålet med vejledningerne

”Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven”

Udgangspunktet for vejledningen er de situationer, hvor virksomheder indgår konsortier med det formål at byde på en konkret kontrakt.

Formålet med denne vejledning er kort at skitsere de konkurrenceretlige regler for, hvornår virksomheder kan indgå konsortier. Vejledningen giver også et overblik over, hvilke overordnede kriterier Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen normalt vil lægge vægt på i en eventuel konkurrencesag.

Vejledningen supplerer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om konsortiedannelse, der giver vejledning om de udbudsretlige regler, man skal være opmærksom på i forbindelse med konsortiedannelser.

“Vejledning i konsortiedannelse”

Vejledningen er bygget op omkring de overvejelser, en virksomhed skal igennem, når den vil etablere et konsortium med henblik på at deltage i et konkret udbud. Vejledningen er således målrettet til konsortier, der bliver dannet med henblik på at byde på en enkelt offentlig opgave.

Formålet med vejledningen er at gøre det nemmere for små og mellemstore virksomheder at gå sammen i konsortier og byde på offentlige opgaver. Vejledningen giver konkrete råd om, hvordan man danner et konsortium, og hvilke regler man skal være opmærksom på undervejs, når ordregivende myndigheder udbyder en opgave i henhold til udbudsdirektivet.

I vejledningen introduceres konsortier og de overvejelser, man med fordel kan gøre sig, når man overvejer at danne et konsortium og skal finde konsortiepartnere, der gives råd til forventningsafstemningen mellem konsortiepartnerne, når man har besluttet at etablere et konsortium, og det gennemgås, hvilke overvejelser, man skal gøre sig, når man skal udfylde konsortieaftalen.

”Udbud med deltagelse af konsortier”

Vejledningens målgruppe er indkøbere og udbudskonsulenter i alle typer af ordregivende myndigheder.

Formålet med denne vejledning er at anvise, hvordan ordregivere kan understøtte muligheden for, at konsortier kan deltage i udbud omfattet af udbudsdirektivet. Herigennem skal vejledningen bidrage til, at ordregivere styrker konkurrencen og opnår de løsninger, der er bedst til prisen.

Vejledningens kapitel 4 om ændringer i konsortiers retlige form eller sammensætning vedrører et område, hvor der er relativt lidt praksis. Der kan derfor rejses tvivl om retsstillingen, når der ændres i et konsortiums sammensætning. Med dette kapitel er det Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hensigt at skabe klarhed på området. Det betyder, at vejledningen flere steder er et udtryk for styrelsens vurdering uden direkte støtte i retspraksis.

Kommentar

Vejledningerne behandler på en struktureret og overskuelig måde de hensyn og overvejelser, der er relevante i forbindelse med etablering af et konsortiesamarbejde. Derfor er vejledningerne åbenlyst relevante for udbudsretlige praktikere, der til daglig håndterer tilbudsafgivelsen på offentlige udbud.

Vejledningerne indeholder imidlertid også en del relevante overvejelser fra ordregivers side, idet konsortier som hovedregel hverken må stilles bedre eller ringere end andre tilbudsgivere. Ordregiver bør således med baggrund i vejledningerne vurdere, hvilken hæftelsesform, der vil være bedst egnet for det konkrete udbud.

Uanset den praktiske baggrund er vejledningerne således relevante for alle udbudsretlige praktikere.

Vejledningerne kan findes på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside:

http://www.kfst.dk/Indhold-KFST/Nyheder/Pressemeddelelser/2014/20140617-Konsortier-og-konkurrenceregler?tc=B6F3E10C347948C7B9A4993A9A43DB4E