Retningslinjer for retten til at blive glemt

12-2014

Den såkaldte Artikel 29-gruppe – EU's ekspertudvalg i forhold til persondatadirektivet, der blandt andet består af medlemmer fra de europæiske datatilsynsmyndigheder – har netop afgivet en udtalelse indeholdende nye retningslinjer til fortolkning af begrebet "retten til at blive glemt". Udtalelsen ligger i forlængelse af EU-Domstolens afgørelse af 13. maj 2014 om netop retten til at blive glemt.

EU-Domstolens afgørelse af 13. maj 2014 slog fast, at det efter en konkret afvejning under visse omstændigheder er muligt for et datasubjekt at blive slettet fra listen af søgeresultater, som er fremkommet i en internetsøgemaskine på baggrund af en søgning på datasubjektets navn.

Artikel 29-gruppen har på baggrund af EU-Domstolens afgørelse fundet det nødvendigt at klarlægge den beskyttelse, de mener ligger i begrebet retten til at blive glemt. Artikel 29-gruppen fastslår således, at rækkevidden af beskyttelsen, dvs. retten til at blive glemt, ikke er begrænset til søgemaskiner med et domæne, som er registreret i en EU medlemsstat. Det internationale .com-domæne vil derfor tillige være omfattet af den beskyttelse, der ligger i retten til at blive glemt.

Endvidere har Artikel 29-gruppen udarbejdet 13 hovedkriterier, som skal fungere som et arbejdsværktøj i forbindelse med sagsbehandlingen af klager. Ingen af kriterierne er i sig selv afgørende og skal fortolkes i lyset af offentlighedens interesse i at have adgang til den pågældende information versus datasubjektets ret til at blive glemt. Kriterierne vil derfor indgå i sagsbehandlingen ud fra en konkret bedømmelse og i sammenhæng med relevant national lovgivning.

Artikel 29-gruppens udtalelser og henstillinger er alene af vejledende karakter, men eftersom Artikel 29-gruppen er nedsat i medfør af persondatadirektivet, har dens udtalelser stor vægt og følges langt hen ad vejen i praksis.

Bird & Bird har tidligere skrevet en nyhed om EU-Domstolens afgørelse om retten til at blive glemt: http://www.twobirds.com/da/news/articles/2014/denmark/retten-til-at-blive-glemt-en-egentlig-rettighed

Artikel 29-gruppens udtalelse om retten til at blive glemt og de nye retningslinjer kan findes her:    http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp225_en.pdf