Overdragelse af ophavsretten til fotografier var berettiget

08-2014

Østre Landsret har med dommen U2014.2272Ø afgjort, at videreoverdragelsen af ophavsretten til fotografier er lovlig, hvis videreoverdragelsen sker i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse. Dommen viser, at det vil være sædvanligt i ophavsretslovens forstand, hvis et konkursbo videreoverdrager en virksomhed med dertil hørende ophavsrettigheder til en tredjemand, der ønsker at fortsætte driften af virksomheden.

Sagen omhandlede en fotograf, der havde indgået et samarbejde med et ejendomsmæglerfirma om på bestilling at levere fotografier til brug ved annoncering af boliger. Samarbejdet havde varet i 4-5 år op til ejendomsmæglerens konkurs, hvor mægleren efter aftale med fotografen løbende havde erhvervet ophavsrettighederne (rettighederne til at bruge billederne i annoncer, på mæglerens website m.v.) til de billeder, fotografen leverede til mægleren. I forbindelse med ejendomsmæglerens konkurs overdrog konkursboet virksomhedens aktiver til en ny ejendomsmægler inklusive alle rettigheder, medarbejdere og lokaler. Den nye ejer fortsatte den oprindelige ejendomsmæglers aktivitet som før konkursen.

Fotografen protesterede og bestred, at ophavsrettighederne til billederne kunne overdrages og nu anvendes af køberen af den oprindelige ejendomsmæglers virksomhed.

Det var under sagen ubestridt, at billederne var beskyttet som ophavsretlige værker efter Ophavsretsloven (OHL). Dommen slår også fast, at ejendomsmæglerfirmaet som køber har erhvervet ophavsretten til fotografens billeder, i det øjeblik fotografen gav mægleren adgang til billederne. Spørgsmålet i sagen var derefter, om der var indgået en aftale mellem parterne, der forbød videreoverdragelse af ophavsretten uden fotografens samtykke. Fotografen påstod, at han og den oprindelige ejer havde indgået en aftale, hvori der var aftalt et bredt gældende videreoverdragelsesforbud. Den oprindelige ejer mente ikke en sådan aftale var indgået og henviste bl.a. til, at medarbejderne i ejendomsmæglerfirmaet ikke kendte til vilkårene.

Fotografen kunne under sagen ikke løfte bevisbyrden for, at en aftale angående et generelt videreoverdragelsesforbud var indgået. Under Byretssagen anførte Fotografen, at forbuddet var blevet aftalt i forbindelse med det oprindelige samarbejde. Byretten og senere Landsretten fandt det dog ikke bevist, at der mellem de oprindelige parter var indgået en aftale om et generelt videreoverdragelsesforbud.

Da der ikke var aftalt et generelt videreoverdragelsesforbud, skulle sagen behandles efter de almindelige regler om videreoverdragelse i OHL. Udgangspunktet i OHL er, at der ikke må ske en videreoverdragelse af ophavsretten, medmindre videreoverdragelsen er sædvanlig eller åbenbart forudsat jf. OHL § 56, stk. 2.

Fotografen mente ikke, at konkursboets videreoverdragelse kunne falde under undtagelsen fra det generelle videreoverdragelsesforbud i OHL, da videreoverdragelsen ikke kunne regnes som sædvanlig eller åbenbart forudsat.

Modsat mente den nye ejendomsmægler, at overdragelsen af ophavsrettighederne til billederne var sædvanlig, da boet fuldstændigt overdragede virksomheden inklusive alle rettigheder til den nye ejendomsmægler og altså heller ikke længere selv udøvede nogen aktivitet.

Ejendomsmægleren byggede sin påstand på bl.a. lovbetænkningen fra 2006 nr. 1480, hvoraf det fremgår: "En overdragelse af ophavsretten i forbindelse med salg af erhververens forretning, hvor rettighederne overdrages sammen med forretningen, kan ifølge lovmotiverne normalt ske uden samtykke." Altså kan ophavsretten ifølge betænkningen videreoverdrages i forbindelse med en fuldstændig virksomhedsoverdragelse. Mægleren brugte yderligere lovmotiverne til den gamle ophavsretslov (LFF 1995-01-08 nr. 119), som eksemplificerer en sædvanlig videreoverdragelse ved et bogforlag. Ved en virksomhedsoverdragelse af et bogforlag vil det være sædvanligt også at videreoverdrage ophavsretten til forlagets bøger, da ophavsretten indgår som en del i og forudsætning for forretningen.

Landsretten fandt derefter i overensstemmelse med Byretten, at ophavsretten indgik i den oprindelige ejendomsmæglers forretning. Landsretten fandt dermed, at den oprindelige ejendomsmægler og konkursboet var berettiget til at videreoverdrage ophavsretten til billederne i forbindelse med virksomhedsoverdragelse til den nye ejendomsmægler.

Dommen stemmer overens med den danske retstilstand og udviser rimelige samfundshensyn. Det er nødvendigt, at virksomheder har muligheden for at videreoverdrage sine ophavsrettigheder i forbindelse med virksomhedsoverdragelser.

Regler for ophavsret i forbindelse med virksomhedsoverdragelse er meget komplicerede, og særligt kan det ved it-virksomheder og teknologitunge virksomheder være nødvendigt med ekspert rådgivning i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse i forbindelse med overdragelse af immaterielle rettigheder, fx på baggrund af licens- og royaltyaftaler. Hos Bird & Bird har vi advokater med indgående kendskab til immaterielle rettigheder, der vil være i stand til at hjælpe dig og din virksomhed godt og trygt gennem en virksomhedsoverdragelse. Hvad enten du er ophavsmand eller det er din virksomhed, der har erhvervet ophavsretten, der nu skal sælges.

Læs mere på http://www.twobirds.com/da/practice-areas/intellectual-property/copyright