Nye kriterier for fastsættelse af godtgørelsesniveauet i diskriminationslovene

 

10-2014

Nye kriterier for fastsættelse af godtgørelsesniveauet i diskriminationslovene

I en ny dom afsagt af Højesteret den 1. oktober 2014[1] fik en række opsagte SAS-piloter tilkendt godtgørelser på baggrund af forskelsbehandlingsloven. Godtgørelserne blev som følge af en række formildende omstændigheder fastsat til 4 måneders løn, og åbner derfor op for muligheden for lavere godtgørelsesniveauer end hidtil set i retspraksis.

Baggrund for sagen:

SAS opsagde i en større fyringsrunde i ultimo september 2008 54 piloter. 12 af piloterne var fra Danmark, heriblandt de 6 sagsøgere i sagen. Alle sagsøgerne var på opsigelsestidspunktet mellem 60 og 63 år, og havde arbejdet som piloter hos SAS i mellem 18 og 36 år.

Udvælgelsen af piloterne skete på baggrund af en kollektiv aftale mellem SAS og Dansk Pilotforening, der var blevet forhandlet forinden. Ifølge denne aftale kunne SAS afskedige de piloter, der ved afskedigelsen havde ret til pension, og dermed (ifølge SAS) var sikret forsørgelse (modsat yngre piloter).

Sagsøger klagede til Ligebehandlingsnævnet, der den 26. juni 2009 traf afgørelse i sagerne. Nævnet fandt, at SAS ved opsigelserne havde handlet i strid med forskelsbehandlingsloven på grund af alder, og tilkendte på den baggrund klagerne en godtgørelse svarende til 9 måneders løn på baggrund af godtgørelsesniveauet fastsat i ligebehandlingslovens § 7. SAS fulgte ikke Ligebehandlingsnævnets kendelse, hvorfor Ligebehandlingsnævnet anlagde sag ved Byretten, der nåede samme resultat med samme begrundelse.

Ved Østre Landsret var det - på baggrund af den nyligt afsagte Ole Andersen-dom[2] - ubestridt, at afskedigelserne var udtryk for direkte forskelsbehandling på grund af alder. Spørgsmålet var derfor alene om der skulle betales i godtgørelse, og i så fald, hvor meget. Østre Landsret tog udgangspunkt i dommen U2011.417H, ifølge hvilken der ved vurderingen om godtgørelse navnlig skal tages hensyn til baggrunden for overtrædelsen, og til den krænkelse, der måtte være påført de pågældende. Landsretten fandt på baggrund af en række formildende omstændigheder, at godtgørelsen burde nedsættes til 300.000 kr. svarende til ca. 4 måneders løn, hvilket var en betydelig nedsættelse i forhold til de to tidligere instanser.

Højesterets dom:

I Højesteret hævede piloterne (undtaget en) deres påstand til 12 måneders løn fra de oprindeligt 9 måneder med henvisning til dommen U2013.2575H.

Højesteret henviste da også til dommen U2013.2575H ifølge hvilken, der bør tages udgangspunkt i de retningslinjer, der har udviklet sig i praksis ved afskedigelse i strid med ligebehandlingslovens § 9, og ifølge hvilken opsagte lønmodtagere med 18-36 års anciennitet som klart udgangspunkt vil være berettiget til en godtgørelse svarende til 12 måneders løn. I dommen blev der - henset til ancienniteten - tilkendt en godtgørelse svarende til 6 måneders løn, ligesom tilfældet var i bl.a. U2002.2435/3H og U2004.2701H, hvor medarbejderne havde ca. 3 måneders anciennitet.

Spørgsmålet var dog ifølge Højesteret om der i det konkrete tilfælde var belæg for en fravigelse af udgangspunktet om godtgørelse svarende til 6 måneders løn i enten op-eller nedadgående retning.

I den pågældende sag ville retningslinjerne fastsat i U2013.2575H ifølge Højesteret som udgangspunkt medføre en højere godtgørelse end de nævnte 6 måneders løn på grund af piloternes høje anciennitet. Højesteret fandt dog, ligesom Landsretten - og også med henvisning til U2011.417H - at der i denne sag var grundlag for at fravige udgangspunktet i nedadgående retning.

Ved vurderingen fandt Højesteret således det skulle indgå som formildende omstændigheder, at det var nødvendigt at foretage afskedigelser som følge af arbejdsmangel, ligesom udvælgelseskriteriet for afskedigelserne blev fastlagt ved en forhandling mellem SAS og pilotforeningerne, og som resultat heraf fastsat i en kollektiv overenskomst. Endvidere blev der lagt vægt på, at piloternes pensionsalder i 2005 var blevet ændret fra 60 til 65 år, hvorfor piloterne næsten hele deres arbejdsliv havde været indstillet på, at de skulle fratræde, når de fyldte 60 år. Der blev således ifølge Højesteret ved udvælgelsen tillige taget nogle sociale hensyn, idet man ønskede at skåne de yngre piloter, der ikke havde en (stor) pensionsopsparing sammenlignet med de ældre.

På denne baggrund fastsatte Højesteret godtgørelsesniveauet til 4 måneders løn.

Bird & Bird's kommentarer:

Der tages, ved vurderingen af niveauet for godtgørelse efter ligebehandlings- og forskelsbehandlingsloven, fortsat udgangspunkt i ligebehandlingslovens § 7, efter hvilken udgangspunktet er godtgørelse svarende til 6 måneders løn.

Dette udgangspunkt kan dog fraviges i både op – og nedadgående retning. Dommen angiver en række formildende omstændigheder, der kan påvirke godtgørelsesniveauet i nedadgående retning. De oplistede kriterier er ikke udtømmende, men giver dog en indikation af, hvad der lægges vægt på, når Højesteret vurderer, i hvilke situationer udgangspunktet kan fraviges.

Derudover illustrerer dommen, at anciennitet ikke er den altafgørende faktor ved fastsættelsen af godtgørelsesniveauet.[1] Sag 322/2012 (1. afdeling)

[2] Sag C-499/08 afsagt ved EU-Domstolen den 12. oktober 2010 vedrørende forskelsbehandling pga- alder i henhold til funktionærlovens § 2a.

 

Authors

Mia Boesen

Mia Boesen

Associate
Danmark

Ring til mig på: 39141634
Søren Pedersen

Søren Narv Pedersen

Partner
Danmark

Ring til mig på: +45 22 49 08 14