Lovforslag: Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse i funktionærlovens § 2a

 

12-2014

Et fremsat lovforslag lægger op til en markant ændring af funktionærlovens § 2a vedrørende fratrædelsesgodtgørelse. Lovforslaget har til formål at lette de administrative byrder forbundet med bestemmelsen samt at bringe denne i overensstemmelse med retspraksis - blandt andet på baggrund af den såkaldte "Ole Andersen" - dom afsagt ved EU-Domstolen den 12. oktober 2010.

I Ole Andersen-dommen fastslog EU-domstolen således, at formålet med bestemmelsen – at lette overgangen til andet arbejde for funktionærer, der bliver afskediget fra en stilling, de har haft i mange år – er et legitimt formål, men at den undtagelse fra retten hertil, der følger af § 2 a, stk. 3 vedr. alderspension, ikke kunne anses for proportional henset til det EU-retlige forbud mod aldersdiskrimination.

En funktionær, som fortsat ønsker at forfølge en erhvervsmæssig karriere, skal således have ret til fratrædelsesgodtgørelse på lige fod med andre afskedigede funktionærer, selvom den pågældende funktionær har en alder, der giver vedkommende mulighed for at overgå til arbejdsgiverbetalt alderspension. Ole Andersen-dommen vedrørte dog alene offentlige arbejdsgivere.

I U2014.1116H fandt Højesteret dog ikke, at der ud fra Ole Andersen-dommen, funktionærlovens forarbejder eller anden lovgivning kunne udledes generelle faste retningslinjer, idet Højesteret fastslog, at en sådan afgrænsning mest nærliggende burde foretages af lovgivningsmagten.

Den 10. september 2014 besluttede Højesteret at forelægge et ‎præjudicielt spørgsmål for EU-Domstolen om Ole Andersen-dommens betydning i ‎forhold til private arbejdsgivere.

Lovforslaget:

Med lovforslaget forenkles bestemmelsen betydeligt ligesom bestemmelsen får et væsentlig bredere sigte, idet de undtagelsesbestemmelser vedrørende pension, som findes i den gældende § 2 a, stk. 2-4, ikke indgår i den foreslåede § 2 a.

Det vil med vedtagelse af den foreslåede § 2 a ikke have nogen betydning i relation til retten til fratrædelsesgodtgørelse, om den pågældende funktionær går på pension, har mulighed for at gå på pension eller fortsat forfølger en erhvervsmæssig karriere efter fratrædelsen. Der vil således være tale om en ubetinget og undtagelsesfri rettighed for funktionærer til fratrædelsesgodtgørelse, der opfylder de i bestemmelsen angivne grundbetingelser.

Endvidere ændres bestemmelsen således, at funktionæren kun opnår ret til henholdsvis 1 eller 3 måneders fratrædelsesgodtgørelse ved 12 eller 17 års ansættelse. Muligheden for 2 måneders godtgørelse efter 15 års ansættelse udtages dermed, men omvendt ændres kravet for 3 måneders godtgørelse fra 18 til 17 års anciennitet.

Ændringen foreslås at træde i kraft den 1. februar 2015.

Bird & Birds kommentarer:

Der vil utvivlsomt ske en forbedring af funktionærers retstilling med denne ændring, idet der alene henses til funktionærens anciennitet ved vurderingen og intet andet. I sammenhæng hermed vil loven være tydeligere og mere gennemsigt for funktionærer, i det det fremgår tydeligt af lovteksten, hvorvidt en funktionær har ret til fratrædelsesgodtgørelse.

 

Authors

Mia Boesen

Mia Boesen

Associate
Danmark

Ring til mig på: 39141634
Søren Pedersen

Søren Narv Pedersen

Partner
Danmark

Ring til mig på: +45 22 49 08 14