Logningsdirektivet erklæret for ugyldigt i principiel dom fra EU-Domstolen

05-2014

EU-Domstolen har i en for nylig afsagt dom erklæret logningsdirektivet (direktiv 2006/24/EF) for ugyldigt. EU-Domstolen fastslår navnlig, at logningsdirektivet strider mod proportionalitetsprincippet i forbindelse med retten til respekt for privatlivet og retten til beskyttelse af personoplysninger.

Formålet med reglerne i logningsdirektivet er, at udbydere af fastnet- og mobiltelefoni og internetforbindelser, herunder ISP’er, skal lagre oplysninger om trafikdata og lokationsdata fra den kommunikation, som foregår via deres net, således at de loggede oplysninger vil være tilgængelige i forbindelse med forebyggelse, opklaring og efterforskning af alvorlig kriminalitet og terrorisme. Logningsdirektivet er i Danmark implementeret i forskellige love, herunder teleloven og logningsbekendtgørelsen.

Logningsdirektivet har siden dets vedtagelse været omdiskuteret i EU, men EU-Domstolen har med sin dom sat et endeligt punktum i diskussionen omkring logningsdirektivets berettigelse.

EU-Domstolen indleder sin afgørelse med at fastslå, at de data, der indsamles i forbindelse med logning, ud fra en samlet betragtning kan give meget præcise oplysninger om de berørte personers privatliv, herunder oplysninger om personernes daglige vaner, faste eller midlertidige opholdssteder, sociale relationer og sociale miljøer.

På den baggrund konstaterer EU-Domstolen, at logningsdirektivets krav om lagring af specifikke data og de kompetente myndigheders adgang til disse data er et særligt alvorligt indgreb i borgernes grundlæggende ret til respekt for privatliv og beskyttelse af personoplysninger.

EU-Domstolen fastslår dog, at indgreb i borgernes grundlæggende rettigheder kan være sagligt begrundet, fordi en eventuel udlevering af oplysningerne til de kompetente nationale myndigheder har til formål at bekæmpe alvorlig kriminalitet og terrorisme.

Til trods for førnævnte udsagn erklærer EU-Domstolen logningsdirektivet for ugyldigt, idet EU’s lovgivende institutioner har overtrådt deres beføjelser i forbindelse med vedtagelsen af logningsdirektivet. EU’s lovgivende institutionerne skulle blandt andet have sikret, at indgreb i borgernes grundlæggende rettigheder blev begrænset til det strengt nødvendige. EU-Domstolen følger dermed sin linje fra tidligere sager, hvor EU-Domstolen har fastslået, at indgreb i borgernes grundlæggende ret til respekt for privatliv og beskyttelse af personoplysninger skal begrænses til det strengt nødvendige.

Derudover påpeger EU-Domstolen, at EU’s lovgivende institutioner skulle have sikret, at:

  • Reglerne ikke generelt omfatter samtlige enkeltpersoner, elektroniske kommunikationsmidler og trafikdata, uden at der foretages nogen sondring, begrænsning eller undtagelse i forhold til formålet om bekæmpelse af alvorlig kriminalitet.
  • Der ikke er fastsat nogen objektive kriterier eller retningslinjer i logningsdirektivet, som sikrer, at kun kompetente nationale myndigheder har adgang til de indsamlede data i tilstrækkeligt alvorlige sager. Ligeledes er det overladt til de kompetente nationale myndigheder at fortolke, hvad ”alvorlige sager” er.
  • Lagringsperioden ikke er suppleret med objektive kriterier, som sikrer en lagring, der er strengt nødvendigt. Tilbageholdelse af data kan efter logningsdirektivet ske i op til 24 måneder. I Danmark har man valgt at afgrænset perioden til minimum 6 måneder og maksimum 12 måneder
  • Reglerne ikke sikrer en effektiv beskyttelse mod ulovlig adgang til og benyttelse af de lagrede data, samt at der ikke sikres en uigenkaldelig sletning af data efter lagringsperiodens ophør.
  • Direktivet ikke stiller krav om, at tilbageholdelse af data skal ske inden for EU.

EU-Domstolens dom om logningsdirektivets ugyldighed er ikke et såkaldt annullationssøgsmål men et præjudicielt søgsmål, hvilket betyder, at logningsdirektivet endnu ikke formelt er erklæret ugyldigt.

Det kan dog forventes, at det sker inden for en meget kort periode, hvor Kommissionen samtidigt fremsætter et forslag til nye regler om logning, som er i overensstemmelse med EU-Domstolens dom.

Det er uklart, hvordan dommen kommer til at have indflydelse på de danske regler, som er indført på baggrund af direktivet. De danske regler er på mange områder mere vidtgående end direktivet, idet danske televirksomheder har været pålagt en endnu mere omfattende overvågning end direktivet lagde op til.

Det forventes, at Justitsministeriet snarligt vil afklare de juridiske konsekvenserne af dommen i forhold til de danske regler.

Læs dommen her