Krav på efterbetaling af manglende pensionsbidrag

 Søren Narv Pedersen, Mia Boesen

09-2014

En lønmodtager har krav på efterbetaling af både arbejdsgiverens og lønmodtagerens eget pensionsbidrag, uanset om beløbet tidligere er udbetalt som løn direkte til lønmodtageren, jf. Højesterets dom af 20. august 2014 i sag 337/2012 (2. afd.).

Baggrund for sagen:

Sagen handlede om en elev i en privat virksomhed, hvis arbejdsgiver ikke havde indbetalt pensionsbidrag - hverken arbejdsgiverens eller elevens egne pensionsbidrag. Baggrunden herfor var ifølge arbejdsgiveren, at eleven ikke havde valgt en pensionsordning, og at arbejdsgiveren ikke var omfattet af en overenskomst.

Udover problemstillingen vedrørende den manglende pensionsindbetaling gjorde arbejdsgiveren endvidere gældende, at Tvistighedsnævnet - som er det nævn, der behandler tvistigheder mellem elever og praktikvirksomheder – ikke havde kompetence til at afgøre sagen.

Højesterets dom:

Som nævnt, havde arbejdsgiveren ikke indbetalt pensionsbidrag i overensstemmelse med den på uddannelsesområdet gældende overenskomst. Beløbet var istedet udbetalt direkte til eleven som en del af lønnen.

Højesteret udtalte, at da løn og pensionsbidrag har forskellige formål, kan en arbejdsgiver som udgangspunkt ikke opfylde pligten til at indbetale pension ved at udbetale bidraget som løn. Arbejdsgiveren havde derfor pligt til at efterbetale de manglende bidrag – både arbejdsgiverens og lønmodtagerens eget bidrag. Dette var også uanset, at arbejdsgiveren ikke var omfattet af en overenskomst, idet elever altid følger den på uddannelsesområdet gældende overenskomst.

Samme resultat var dog formentlig nået selvom der ikke havde været en overenskomst for medarbejderen, men aftalen i stedet beroede på en individuel aftale, da udgangspunktet er, at pensionsbidrag skal indbetales til pensionsselskabet, og ikke som løn.

I forhold til Tvistighedsnævnets kompetence udtalte Højesteret dog, at hensigten med Tvistighedsnævnet var en samlet behandling af tvister mellem elev og virksomhed, hvorfor Nævnet havde den nødvendige kompetence til at træffe afgørelse i sagen.

Bird & Bird's kommentarer:

Arbejdsgiver skal indbetale pensionsbidraget direkte til pensionsselskabet, i det denne ellers risikerer en merudgift ved efterbetaling. Endvidere risikerer arbejdsgiveren ikke at kunne kræve tilbagesøgning, hvis medarbejderen er i god tro om eventuelle udbetalinger (condictio indebiti).

Dommen finder også anvendelse på andre lønmodtagere end elever.

 

Authors

Søren Pedersen

Søren Narv Pedersen

Partner
Danmark

Ring til mig på: +45 22 49 08 14