Kort nyt i udbudsretten om sanktioner

 

07-2014

I det følgende sættes der kort fokus på aktuelle sanktioner, som virksomheder for nyligt er blevet pålagt i forbindelse med overtrædelser af udbudsretten og konkurrenceretten.

Manglende ophør af kontrakt medfører supplerende økonomisk sanktion – Kendelse af 25. juni 2014, Sønderborg Affald A/S mod Affaldsregion Nord I/S v/ Dansk Affald A/S og Provas Holding A/S

I forlængelse af kendelse af 10. februar 2014, hvor en indgået samarbejdsaftale mellem to fælleskommunale affaldsselskaber blev fundet udbudspligtig, afsagde Klagenævnet for Udbud fornyet kendelse den 25. juni 2014.

Samarbejdsaftalen blev i den oprindelige kendelse erklæret for uden virkning, og ordregiver (Affaldsregion Nord I/S) blev pålagt at bringe aftalen til ophør med virkning fra 1. juli 2014, ligesom ordregiver for overtrædelsen skulle betale en økonomisk sanktion på 500.000 kr.

I en efterfølgende henvendelse til Klagenævnet anmodede ordregiver om en forlængelse af fristen for at bringe kontrakten til ophør, idet ordregivers nu igangsatte udbudsproces først ville kunne afsluttes pr. 1. september 2014. Det var således nødvendigt at rykke processen og tildelingen af den udbudte opgave, idet der undervejs var fundet uhensigtsmæssige mindstekrav, hvis ændring krævede en ny udbudsprocedure.

Klagenævnet accepterer i sin nye kendelse ordregivers begæring om forlængelse frem til 1. september 2014, men fastsætter samtidig med denne en supplerende økonomisk sanktion på yderligere 185.000 kr.

Som begrundelse for at acceptere forlængelsen fremhæver Klagenævnet, at den oprindelige klager, Sønderborg Affald A/S, ikke havde nogen indvendinger imod forlængelsen af fristen, at ordregiver loyalt havde forsøgt at efterleve sanktionen om at bringe kontrakten til ophør ved iværksættelse af udbud på de konkrete opgaver, samt at der var tale om væsentlige samfundsinteresser (formentlig affaldsforbrænding for borgerne).

Disse hensyn afholder dog ikke Klagenævnet fra at forhøje den tidligere pålagte økonomiske sanktion, idet det naturligvis ikke skal være gratis at forsinke sig ud i en (fornyet) overtrædelse af udbudsreglerne ved ikke rettidigt at efterkomme et pålæg om at bringe en ulovlig kontrakt til ophør.

Med henvisning til overtrædelsens karakter og til, hvor stor en del af aftalen der opretholdes (2 måneder ekstra), pålægger Klagenævnet en yderligere økonomisk sanktion på 185.000 kr. baseret på håndhævelseslovens § 19 samt lovforarbejderne, hvorefter en økonomisk sanktion skal være effektiv, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende virkning.

Læs Bird & Birds nyhed vedrørende kendelse af 10. februar 2014 her

Karteller koster

Et kartel er en ulovlig konkurrencebegrænsende aftale mellem to eller flere konkurrerende virksomheder.

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) har gennemført en række kontrolundersøgelser samt politiransagninger hos en lang række virksomheder, hvilket ifølge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har resulteret i sigtelser af 33 virksomheder. Både virksomhederne og en række ledende medarbejdere er under mistanke for ulovligt at aftale priser på byggerier til en samlet skønnet værdi på 400-500 millioner kroner.

SØIK rejste i maj 2014 tiltale mod virksomheden N. H. Hansen & Søn vedrørende deres deltagelse i den ulovlige koordinering af priser i forbindelse med flere licitationer på opgaver i byggebranchen, og virksomheden har efterfølgende erkendt deres deltagelse i den ulovlige karteldannelse.

I den konkrete sag var der sket koordinering af priser i forbindelse med bud på både private og offentlige byggerier i en periode på mere end 3 år. Denne overtrædelse medførte en bøde på 2,2 millioner kr. til virksomheden samt en personlig bøde til en ledende medarbejder på 25.000 kr. Bøden var dog fastlagt på baggrund af nogle særlige omstændigheder, hvorfor der blandt andet var taget hensyn til virksomhedens betalingsevne og soliditet, idet bøden ville have været væsentligt højere, såfremt de særlige omstændigheder ikke havde været til stede. Da overtrædelsen var begået før ændringen af konkurrenceloven, kunne der ikke idømmes fængselsstraf.

I forlængelse af denne sag bemærkes, at konkurrenceloven i marts 2013 blev ændret, så karteldeltagere nu også kan risikere fængselsstraf i op til 6 år. Dette forudsætter, at overtrædelsen er forsætlig og af grov beskaffenhed i både omfang og potentiel skadevirkning.

Som led i kampen mod karteldannelse er der desuden i konkurrenceloven blevet indført mulighed for, at karteldeltagere kan opnå tiltalefrafald, jf. konkurrencelovens § 23a, hvilket i hovedtræk svarer til den EU-retlige whistleblower-ordning. Tiltalefrafaldet, som både omfatter fritagelse for fængsel og en eventuel økonomisk sanktion, kræver, at deltageren som den første deltager i kartellet henvender sig til myndighederne og oplyser om forholdet.

For at en karteldeltager på trods af sine ulovlige handlinger kan opnå tiltalefrafald, er det et krav, at myndigheden ikke må være i besiddelse af de videregivne oplysninger forinden, og at myndigheden på baggrund heraf enten skal få konkret anledning til at iværksætte en kontrolundersøgelse eller indgive politianmeldelse, eller også skal oplysningerne sætte myndighederne i stand til at konstatere overtrædelsen i form af et kartel. Tiltalefrafald er desuden betinget af, at karteldeltageren samarbejder under hele behandlingen af sagen, deltageren bringer sin deltagelse i kartellet til ophør senest ved ansøgningen om tiltalefrafald, ligesom deltageren ikke må have tvunget andre til at deltage i kartellet.

Den 7. marts 2014 skete der for første gang nogensinde i henhold til den nye regulering i konkurrencelovens § 23a et tiltalefrafald i en sag om kartelvirksomhed. Dette kartel involverede to virksomheder i rengøringsbranchen, der havde dannet et kartel i forbindelse med et udbud af Region Hovedstaden. Det ene selskab fik tiltalefrafald efter at have samarbejdet med myndighederne om opklaringen af sagen.

Såfremt betingelserne om decideret tiltalefrafald ikke er opfyldt, vil henvendelsen i stedet kunne betragtes som en ansøgning om strafnedsættelse, jf. § 23a, stk. 4, hvor der kan gives en gradueret økonomisk rabat på sanktionen, hvis virksomheden er blandt de første til at oplyse om forholdet.

 

Authors

Thomas Thorup Larsen

Thomas Larsen

Partner
Danmark

Ring til mig på: +45 20 75 27 49
Cecilie Andersen

Cecilie Ørgaard Hald

Associate
Danmark

Ring til mig på: +45 30 93 91 20