Kopier af internethjemmesider på skærmen og i internet cache er lovligt

06-2014

EU-domstolen har afgjort en sag (C-360/13) mellem Public Relations Consultants Association (PRCA), en brancheorganisation for PR-folk, og Newspaper Licensing Agency (NLA), en organisation, der leverer kollektive licenser, vedrørende indholdet af aviser. Domstolen skulle vurdere, om de kopier af en hjemmeside, der skabes på en brugers computerskærm og i brugerens internet cache, er midlertidige, tilfældige kopier, der udgør en væsentlig integrereret del af en teknisk proces. Hvis alle betingelserne er opfyldt, vil den type kopier, som omhandlet i sagen, være undtaget ophavsretlig beskyttelse jf. artikel 5, stk. 1 i direktiv 2001/29.

Sagen blev indbragt af UK Supreme Court og vedrørte, hvorvidt en bruger af en hjemmeside skulle have tilladelse til at lave midlertidige kopier af hjemmesider med ophavsretlig beskyttet materiale på brugerens skærm og brugerens internet cache. Disse typer kopier skabes, når en internetbruger besøger en hvilken som helst vilkårlig hjemmeside.

Medlemmerne af PRCA benytter sig af en medieovervågningstjeneste, som udbydes af et firma ved navn Meltwater. Denne tjeneste finder på baggrund af nogle udvalgte emneord artikler med disse emneord på internettet og sender derefter artiklerne til Meltwaters brugere. NLA mente, at Meltwater og dennes kunder skulle indhente licens fra NLA for at levere og modtage artikler igennem medieovervågningstjenesten. Meltwater accepterede og indhentede en licens hos NLA. PRCA var dog uenige og mente ikke, at deres brug af medieovervågningstjenesten krævede licens.

I dommen tog EU-domstolen stilling til, hvorvidt de kopier en bruger laver af en hjemmeside på sin skærm og/eller i sin internet cache, når brugeren surfer på internettet, er undtaget ophavsretlig beskyttelse i henhold til artikel 5, stk. 1. For at være omfattet af undtagelsen i artikel 5, stk. 1 skal kopierne af et værk være: flygtig eller tilfældig; udgøre en integreret og væsentlig del af en teknisk proces, som udelukkende har til formål at muliggøre en mellemmands transmission i et netværk eller en lovlig brug af et værk, der ikke har en selvstændig økonomisk værdi. Det er en betingelse, at alle krav er opfyldt, før kopier er undtaget.

Den UK Supreme Court spurgte EU-domstolen om, hvorvidt de ovenfor nævnte kopier var midlertidige, flygtige eller tilfældige, og udgjorde en integreret og væsentlig del af en teknisk proces. UK Supreme Court anførte selv, at kopierne opfyldte kravene ift. muliggørelse af en mellemmands tranmission og var en lovlig brug, der ikke havde en selvstændig økonomisk værdi. De to krav, den britiske domstol selv anførte, svarer til de sidste to kriterier i artikel 5, stk. 1.

EU-domstolen indledte dommen med at vurdere, om kopierne havde karakter af midlertidige kopier. Idet kopierne på skærmen bliver slettet, når en bruger enten lukker browseren eller skifter til en anden side, fandt domstolen, at kopier på skærmen er midlertidige. På tilsvarende måde er kopierne i internet cachen midlertidige, da kopien bliver overskrevet af andet materiale efter en vis tid. Tiden afhænger af cachens kapacitet samt omfanget og hyppigheden af internetbrugerens brug af internettet.

Derefter tog EU-domstolen stilling til, hvorvidt disse kopier er en integreret og væsentlig del af en teknisk proces. Domstolen fandt, at da kopierne skabes og slettes af den tekniske proces, der er nødvendig for at besøge hjemmesider, er de skabt inden for rammerne af den tekniske proces. EU-domstolen gjorde opmærksom på, at det er irrelevant, om den pågældende tekniske proces er iværksat af en menneskelig bruger.

Domstolen konkluderede videre, at den tekniske proces, hvorved kopierne skabes, er en væsentlig del af processen. Uden disse kopier ville det være umuligt at benytte internet hjemmesider. Det vil i dag ikke være muligt at håndtere de store mængder data, der transmitteres, uden midlertidige kopier som dem omhandlet i sagen.

Endelig tog domstolen stilling til, hvorvidt der er tale om flygtige eller tilfældige kopier. Domstolen definerede tilfældige kopier som kopier, der hverken har en selvstændig eksistens eller et selvstændigt formål i forhold til den tekniske proces, som de udgør en del af. Domstolen fandt, at kopier i internet cachen mangler denne selvstændige eksistens og det selvstændige formål i forhold til den tekniske proces. Dermed fandt domstolen, at kopierne i en brugers internet cache er tilfældige.

Hvad angår kopierne, der skabes på skærmen, er det flygtige kopier. Kopierne er flygtige, fordi de alene er begrænset til det tidsrum, hvori de er nødvendige for den tekniske proces, som anvendes for at kunne besøge den pågældende hjemmeside. Det er kun nødvendigt med kopien, så længe internetbrugeren har sin browser åben på den pågældende side. Så snart brugeren skifter side eller lukker browseren, forsvinder kopien.

EU-Domstolen fandt samlet, at de kopier, der skabes på en internetbrugers skærm og i brugerens internet cache i forbindelse med surfing på nettet, er undtaget ophavsretlig beskyttelse på baggrund af artikel 5, stk. 1 i direktiv 2001/29. Det kræver derfor ikke ophavsmandens accept eller licens for at skabe disse kopier.

Dommen er fuldt i tråd med tidligere retspraksis, idet et andet resultat ville besværliggøre brugen af internettet, som vi kender det i dag.

Dommen kan læses her