Hyperlinks til en anden hjemmeside var ikke i strid med ophavsretten

03-2014

Hyperlinks fra en hjemmeside til en anden hjemmesides ophavsbeskyttede værker, er efter en ny afgørelse fra EU-Domstolen ikke i strid med ophavsretten. Medlemsstater kan ikke indføre en mere omfattende beskyttelse for ophavsmanden, end hvad EU retten tilsigter desuagtet, at Bernerkonventionen tildeler en sådan ret.

Afgørelsen udspringer af en sag i Sverige, hvor den svenske virksomhed Retriever Sverige AB, der udbyder online medieovervågning, var blevet sagsøgt for at have krænket en større gruppe journalisters ophavsret til flere avisartikler. Avisartiklerne var af journalisterne selv uploadet på de enkelte avisers hjemmesider, hvortil Retriever Sverige AB linkede.

Efter Direktivet om visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet artikel 3, stk. 1 er enhver overføring af et værk til almenheden uden ophavsmandens samtykke en krænkelse af dennes beskyttelse. Direktivet uddyber ikke yderligere, hvor bred en fortolkning, der kan ske af såvel ”overføring” og ”almenheden”; hvorfor den svenske domstol fremlagde følgende 3 præjudicielle spørgsmål:

1)      Anses et link til en uploadet artikel på en anden hjemmeside som ”overføring” af værket til ”almenheden” omfattet af direktivets artikel 3, stk. 1?

2)     Påvirkes bedømmelsen af spørgsmål 1 af, om værket, der linkes til, er tilgængelig på en hjemmeside uden brugerbegrænsninger eller på en hjemmeside med påkrævet login?

3)     Sondres der ved bedømmelsen af spørgsmål 1 mellem tilfælde, hvor linket viser værket på en måde, der giver læseren et indtryk af at være blevet videreført til en ny hjemmeside?

EU-Domstolen fastslog i dommen, at betydningen af ”overføring” skal forstås meget bredt for at sikre ophavsmanden en meget bred beskyttelse. Overføring foreligger derfor alene ved, at et værk blot gøres tilgængeligt for almenheden på en sådan måde, at de personer, der udgør almenheden, potentielt kan få adgang til værket. Det er uden betydning, om almenheden faktisk benytter denne mulighed. Klikbare links til beskyttede værker gør, efter EU-Domstolen, værket tilgængeligt for almenheden således, at personerne potentielt kan opnå adgang til det. Links er derfor en ”overførsel” efter direktivets artikel 3, stk. 1.

Offentliggørelse  for ”almenheden” krænker ophavsmandens beskyttede værker, når der sker en overførsel af værket til et nyt publikum. Et publikum, som ophavsmanden ikke havde taget i betragtning, da han tillod den første overføring til almenheden.

EU-Domstolen specificerede i den konkrete sag, at journalisternes upload af artiklerne på en hjemmeside, der tillod alle internetbrugere adgang til disse betød, at journalisterne ikke havde begrænset værkernes offentliggørelse for et begrænset publikum men til alle potentielle besøgende på hjemmesiden.   

EU-Domstolens konklusion var dermed ganske klar. Links til værker,  tilgængeliggjort på en hjemmeside, som ikke afgrænser tilgængeligheden til værkerne ved fx krav om bruger login eller abonnement, krænker ikke ophavsretten. Såfremt links giver mulighed for brugerne at omgå restriktive foranstaltninger, der er etableret for at værne om uploadede beskyttede værker, vil der dog være tale om en krænkelse. Krænkelsen kan undgås ved at indhente ophavsmandens samtykke.

Den svenske domstol ønskede yderligere præciseret, hvorvidt en medlemsstat efter  Bernerkonventionens artikel 20 kan indføre en mere omfattende beskyttelse for ophavsmanden ved at udvide forståelsen af ”overføring til almenheden”.

Til dette svarede EU-Domstolen nægtende, idet dette vil være i strid med direktivet og formålet hermed.

I forhold til dansk ret har afgørelsen betydning i relation til fortolkningen af ophavsretslovens § 2, stk. 3, nr. 1 om spredning af værker til almenheden. Ved klikbare links spredes værket til almenheden og bliver dermed  gjort tilgængeligt for almenheden, hvorfor ophavsretslovens § 2, stk. 3 finder anvendelse.   

Links til værker såsom artikler og musik, der er gjort tilgængeligt for almenheden, er således i henhold til afgørelsen fra EU-Domstolen ikke i strid med ophavsretsloven.