Frister i håndhævelsesloven kan ikke ændres

 

09-2014

Den 25. august 2014 fandt Klagenævnet for Udbud i en kendelse mellem et konsortium og Hillerød Spildevand A/S, at en frivillig forlængelse af en stand-still periode ikke har nogen udbudsretlig virkning. I tråd med tidligere praksis anfører Klagenævnet, at ordregivers eventuelle forlængelse af en stand-still periode alene er et anliggende mellem ordregiver og tilbudsgiverne, som måske kan have kontraktuel betydning parterne imellem, men som ikke kan tillægges vægt i forhold til de udbudsretlige regler. Længden på stand-still perioden efter meddelelse af tildelingsbeslutning er således alene reguleret af håndhævelsesloven § 3, uanset ordregivers indrømmelser eller andre tilkendegivelser.

Faktum

Den 19. august 2013 udbød Hillerød Spildevand A/S, som et begrænset udbud, en offentlig kontrakt vedrørende et nyt renseanlæg. Tildelingskriteriet var det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Der blev prækvalificeret 3 ansøgere, der i blandt et konsortium bestående af NCC Construction Danmark A/S og Krüger A/S.

De prækvalificerede modtog udbudsmaterialet den 19. december 2013 og afgav alle sammen tilbud inden for tilbudsfristen den 15. maj 2014.

Ved mail af 20. juni 2014 meddelte Hillerød Spildevand A/S konsortiet, at kontrakten ville blive tildelt til en af de andre tilbudsgivere. I tildelingsbeslutningen fremgik følgende om stand-still perioden:

"(…) på grund af sommerferie har (…) valgt at udvide stand-still perioden så den udløber den 31. juli 2014."

Efter modtagelsen af tildelingsbeslutningen rettede konsortiet henvendelse til Hillerød Spildevand A/S, der ved brev af 17. juli 2014 fastholdt tildelingsbeslutningen. Samtidig forlængede Hillerød Spildevand A/S stand-still perioden til den 14. august 2014.

Konsortiet indleverede herefter en klage til Klagenævnet den 21. juli 2014, herunder med påstand om automatisk opsættende virkning inden for stand-still perioden, jf. håndhævelsesloven § 3.

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet konstaterer i sagen, at klagen ikke er modtaget i stand-still perioden efter håndhævelseslovens § 3.

Klagenævnet for Udbud udtaler herefter, at Klagenævnet ikke har kompetence til at tage stilling til, om Hillerød Spildevand A/S aftaleretligt måtte være forpligtet til at undlade at underskrive kontrakt, indtil Klagenævnet har taget stilling til spørgsmålet om opsættende virkning.

Kommentar

Klagenævnet har i nærværende sag fastholdt gældende praksis om, at stand-still perioden er fast og ufravigelig, og at en klage ikke kan tillægges automatisk opsættende virkning, hvis klagen indleveres uden for den i håndhævelsesloven fastsatte standstill periode.

Kendelsen er en videreførelse af tidligere praksis, eksempelvis kendelsen af 15. marts 2013, Cowi A/S mod SKI A/S, eller af 1. november 2013, Landstrygeren ApS mod Kulturstyrelsen.

Den eneste mulighed for, at en klage tillægges automatisk opsættende virkning, er således ved at overholde de i håndhævelsesloven anførte frister.

Det ses ofte, at tilbudsgivere anmoder ordregiver om at forlænge stand-still perioden eller en klagefrist, eller ordregiver ønsker måske selv at forlænge fristerne. Uanset de bagvedliggende grunde og hensyn er det med denne kendelse endnu en gang slået fast, at frister i håndhævelsesloven ikke kan fraviges.

Ordregivers eventuelle aftaleretlige forpligtelse til ikke at underskrive en udbudt kontrakt i den udvidede periode henhører ikke under Klagenævnets kompetence, og derfor vil Klagenævnet næppe heller tage stilling til, om ordregiver ved at love noget, som grundet Klagenævnets faste praksis ikke kan holdes, på den baggrund kunne ifalde et erstatningsansvar, såfremt dette måtte medføre et retstab for den klagende part.

I en nyere utrykt kendelse anfører Klagenævnet samme holdning til fristen for en klage over tildeling af en kontrakt, der havde været i miniudbud. I henhold til håndhævelsesloven § 7, stk.2, 2, er fristen for indbringelse af klage 30 dage, og denne frist – og dermed tilbudsgivers mulighed for få tildelingsbeslutningen prøvet af Klagenævnet - måtte fastholdtes, uanset parternes enighed om en forlængelse.

Retsstillingen synes dermed klar; fristerne i håndhævelsesloven kan ikke forlænges.

 

Authors

Thomas Thorup Larsen

Thomas Larsen

Partner
Danmark

Ring til mig på: +45 20 75 27 49