Ny EU-dom: Fedme giver ikke særlig jobbeskyttelse, men kan udgøre et handicap

 Soeren Narv Pedersen, Mia Boesen

12-2014

EU-Domstolen er i en sag blevet spurgt om, hvorvidt der findes et generelt EU-retligt forbud mod forskelsbehandling på grund af fedme, og herudover om fedme kan anses som et "handicap" beskyttet af Beskæftigelsesdirektivet1. Den 18. december 2014 blev der afsagt dom i sagen.

Baggrund

Den 22. november 2010 blev en kommunal dagplejer ved Billund Kommune opsagt. Opsigelsen var konkret begrundet i "faldende børnetal", men dagplejeren mente, at opsigelsen var begrundet i hans overvægt, og at han på den baggrund var udsat for ulovlig forskelsbehandling efter forskelsbehandlingsloven.

Dagplejeren havde været ansat i kommunen i ca. 15 år, og havde ifølge eget udsagn på intet tidspunkt i denne periode vejet under 160 kg. Han var 172 cm høj. Dagplejeren havde således været svært "fed" - således som dette begreb defineres af WHO - i hele sin ansættelsesperiode.

Generaladvokaten afgav den 17. juli 2014 sit forslag til dommen.

Findes der et generelt EU-retligt forbud mod forskelsbehandling?

EU-domstolen fastslår med dommen, at EU-retten skal fortolkes således, at den ikke fastsætter et generelt princip om forbud mod forskelsbehandling på grund af fedme i sig selv med hensyn til beskæftigelse og erhverv.

Domstolen fastslår således, at: "Ifølge Domstolens praksis skal anvendelsesområdet for direktiv 2000/78 ikke ved analogi udvides ud over forskelsbehandling af de grunde, der er udtømmende opregnet i direktivets artikel 1 (…). Fedme kan derfor ikke i sig selv anses for en grund, der sidestilles med de grunde, der er omfattet af forbuddet mod forskelsbehandling i direktiv 2000/78".

EU-Domstolen afviser tillige, at bestemmelserne i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder finder anvendelse.

Med andre ord giver direktiv 2000/78, og dermed forskelsbehandlingsloven, ikke fede personer en særlig jobbeskyttelse, i det Domstolen afviser, at fedme selvstændigt er beskyttet på linje fod med køn, religion, race m.m.

Fedme kan under særlige omstændigheder være et handicap

EU-Domstolen åbner ved besvarelsen af det sidste spørgsmål op for, at "svær fedme" under særlige omstændigheder kan udgøre et handicap, og således henhører under begrebet handicap.

Indledningsvis fastslår EU-Domstolen begrebet "handicap" i henhold til gældende praksis, der skal forstås således, at det omfatter begrænsning som følge af bl.a. i) langvarige, ii) fysiske, mentale eller psykiske skader, iii) som i samspil med forskellige barrierer iv) kan hindre v) den berørte person i fuldt og effektivt at deltage i arbejdslivet vi) på lige fod med andre arbejdstagere.

Begrebet "handicap" skal altså forstås således, at det ikke alene omfatter den omstændighed, at det er umuligt at udøve erhvervsmæssig aktivitet, men også omfatter gener for udøvelsen af en sådan aktivitet. Endvidere afhænger begrebet ikke af spørgsmålet om, i hvilken grad personen har medvirket til handicappets - her fedmens - opståen.

EU-Domstolen understreger, at fedme ikke i sig selv udgør et "handicap", som omhandlet i direktiv 2000/78, idet fedme efter sin art ikke nødvendigvis medfører, at der foreligger en begrænsning som den omtalt ovenfor.

Hvis den berørte arbejdstagers fedme derimod under givne omstændigheder medfører en begrænsning som følge af bl.a. fysiske, mentale eller psykiske skader, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre den berørte person i fuldt og effektivt at deltage i arbejdslivet på lige fod med andre arbejdstagere, og hvis denne begrænsning er af lang varighed, kan en sådan tilstand henhøre under begrebet "handicap", som omhandlet i direktiv 2000/78.

Det vil således ikke være fedmen i sig selv, der udgør et handicap, men de gener fedmen medfører af sygdomme og begrænset bevægelighed, som forhindrer den pågældende i at udføre sit arbejde eller som indebærer gener ved udøvelsen af den pågældendes erhvervsmæssige aktivitet.

Bird & Birds bemærkninger:

EU-Domstolen fastslår, at fedme ikke i sig selv er beskyttet i EU-retten, og at fede således ikke generelt har en særlig jobbeskyttelse. Dette er godt nyt for arbejdsgiverne.

Dog udvider EU-Domstolen med denne dom endnu engang handicap-begrebet om end Domstolen dog stiller nogle forholdsvis høje krav til, hvornår fedme udgør et handicap i direktivets forstand. Dette stiller nogle krav til arbejdsgivere med arbejdstagere, der er eller ryger ind i kategorien af "svært fede", idet arbejdsgiverne i disse tilfælde er forpligtet til at tilpasse arbejdsfunktionerne til den overvægtige – dog inden for rimelighedens grænser.

Dommen er dog ikke meget overraskende, da Domstolen tidligere har fastslået, at almindelig sygdom kan resultere i et handicap, hvorfor det må anses for naturligt, at det samme gør sig gældende, hvad angår fedme.

Domstolen følger i øvrigt Generaladvokatens forslag til afgørelsen, hvilket var forventeligt. Du kan læse det tidligere nyhedsbrev om Generaladvokatens forslag her: http://www.twobirds.com/da/news/articles/2014/denmark/eu-generaladvokat-fedme-kan-vaere-et-handicap


1 Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv.

 

Authors

Mia Boesen

Mia Boesen

Associate
Danmark

Ring til mig på: 39141634
Søren Pedersen

Søren Narv Pedersen

Partner
Danmark

Ring til mig på: +45 22 49 08 14