Dyr opdatering af LinkedIn-profil

06-2014

Århus Byret har i en ny dom idømt to fratrådte medarbejdere en konventionalbod for at opdatere deres LinkedIn-profiler med nye ansættelsesforhold, mens de var underlagt en konkurrenceklausul. Sagen bidrager til debatten om, hvor bredt man kan fortolke og håndhæve en konkurrenceklausul, og sagen er allerede anket.

Sagen:

I sagen fra Århus Byret havde 2 medarbejder opsagt deres stillinger til fordel for ansættelse hos konkurrerende virksomheder. De to medarbejdere skulle først starte i de nye stillinger efter udløbet af deres respektive konkurrenceklausuler men havde valgt forinden at opdatere deres LinkedIn-profiler. Af profilerne fremstod således at medarbejderne allerede var startet, forinden klausulerne var udløbet. Opdateringen var synlig for blandt andet den tidligere arbejdsgivers kunder.

Byrettens dom:

Retten lagde ved sin afgørelse vægt på, at personlige relationer i den pågældende branche var vigtige, og at medarbejderne via deres arbejde begge havde knyttet relationer til arbejdsgivers kunder i branchen. Idet medarbejderne valgte at opdatere deres profiler på LinkedIn, målrettede de efter byrettens opfattelse en direkte kommunikation til personer, som medarbejderne havde en relation til gennem deres tidligere arbejdsplads. Denne "markedsføring" over for kunder var i strid med konkurrenceklausulerne, idet opdateringen blev anset for at være i de nye arbejdsgiveres interesser og ikke i den forhenværendes.   

Bird & Birds bemærkninger:

Grundet LinkedIn's indstillinger havde medarbejderne ikke kunnet fremdatere det nye jobskifte. Omvendt var en opdatering af profilen et klart signal til deres online relationer om, at de i fremtiden kunne kontaktes hos den konkurrerende virksomhed.

Fortolkningen af klausulers rækkevidde giver ofte anledning til konflikter, idet der sjældent er enighed om, om en given handling er omfattet af klausulens forbud. I den pågældende sag ansås "markedsføringen" på LinkedIn for at kunne skade den tidligere arbejdsgiver, idet mange af arbejdsgiverens kunder var modtagere af opdateringerne. Dommens resultat må således i væsentlig udstrækning være båret af, at medarbejdernes LinkedIn-forbindelser i væsentlig udstrækning udgjordes af nøgleforretningsforbindelser hos arbejdsgiver.

På baggrund af dommen må det afgørende være, hvorvidt det antal relationer, der modtager opdateringen, har et sådan omfang og har en sådan tilknytning til arbejdsgiverens virksomhed, at det kan sidestilles med, at den tidligere ansatte udøver en slags markedsføring for den snarlige nye arbejdsgiver. Afgørende må dog være en konkret vurdering i hver enkel sag.