Årsberetning fra Klagenævnet for Udbud 2013

10 juni 2014

I maj 2014 udgav Klagenævnet for Udbud for første gang en årsberetning, hvor klagenævnet bl.a. fremhæver indholdet af klagenævnets principielle kendelser fra det forgangne år (2013). Klagenævnet anfører for de enkelte kendelser, hvilke spørgsmål klagenævnet har fundet særligt interessante. Årsberetningen har betydelig relevans i forhold til forståelsen af gældende udbudsretlig praksis.   

Baggrund

Det retlige grundlag for Klagenævnet for Udbuds virke fremgår af bekendtgørelse nr. 887 af 11. august 2011 (også kaldet klagenævnsbekendtgørelsen). Ved den seneste ændring i 2013 blev følgende bestemmelse indføjet i klagenævnsbekendtgørelsen, § 10, stk. 2:

”Klagenævnet for Udbud offentliggør årligt en årsberetning, der formidler indholdet af principielle kendelser, på nævnets hjemmeside.”

På den baggrund har klagenævnet nu for første gang udgivet en årsberetning, hvor klagenævnet konkret har fremhævet klagenævnets principielle kendelser fra det forgangne år (2013).

Årsberetningen indeholder også en redegørelse af klagenævnets lovgrundlag, etablering og sammensætning, samt en mere overordnet statistik over klagenævnets sager.

Klagenævnets principielle kendelser

Kriteriet for klagenævnets udvælgelse af kendelser til årsberetningen er, om kendelsen må anses for principiel eller i øvrigt af særlig interesse. Klagenævnet har således på baggrund af samtlige klagesager og udbudsretlige domme i året 2013 udvalgt en række sager, som klagenævnet finder relevant for den udbudsretlige praksis.

Årsberetningen indeholder en gennemgang af de enkelte kendelser og domme fordelt efter følgende emner:          

 • Udbudspligt
 • Prækvalifikation af virksomheder
 • Tilbuds konditionsmæssighed og tilbudsforbehold
 • Indhentelse af yderligere oplysninger fra tilbudsgivere
 • Øvrige procedureregler m.v.
 • Udbudsbetingelsers indhold og lovlighed
 • Evaluering, herunder     valg og offentliggørelse af evalueringsmodel      
 • Begrundelseskrav ved kontraktstildeling
 • Håndhævelsesloven,      herunder klagenævnets sanktioner
 • Sagsomkostninger
 • EUF-traktatens principper

Gennemgangen af de enkelte kendelser starter med en kort introduktion til sagens faktum. Herefter fremhæves klagenævnets præmisser og klagenævnets endelige afgørelse i sagen.

Til flere af kendelserne indgår også henvisninger til relevante artikler og litteratur.

Afslutningsvis fremhæver klagenævnet til flere af kendelserne, hvilken betydning og rækkevidde kendelsen må tiltænkes at få for den udbudsretlige praksis.

Kommentar

Årsberetningens gennemgang af kendelser og domme er en relevant oversigt over det forgangne års udbudsretlige tendenser og praksis, som på en systematisk og overskuelig måde fremhæver de udbudsretlige afgørelser, som klagenævnet har fundet mest interessante.

Selv om man som udbudskyndig kan have sin egen mening om, hvilke kendelser der har været mest relevante i løbet af året, bør man som minimum skimme denne nye årsberetning, da de af klagenævnets fremhævede  kendelser kan bruges som pejlemærke for argumentationen i lignende sager i fremtiden.

Årsberetningen er alene af denne grund interessant læsning for både udbudsretlige teoretikere og praktikere.

Som ordregiver vil man formentlig også finde en vis glæde ved den statistiske gennemgang af årets sager, hvoraf bl.a. fremgår, at klagenævnet i 2013 alene har tillagt én klage opsættende virkning.

Årsberetningen kan findes på klagenævnets hjemmeside:

http://www.klfu.dk/graphics/Klagenaevnet_for_Udbud/aarsberetninger/klfu_aarsberetning_2013_pdfa.pdf