Ændring af bogføringsloven

12-2014

Den kommende ændring af bogføringsloven tager sigte på opbevaringen af regnskabsmateriale. Loven, der er fra 2006, tager ikke særlig højde for udbredelsen af elektronisk bogføring. Formålet med ændringen af bogføringsloven er således at tilpasse de gældende regler, så de bliver tidssvarende i lyset af den digitale udvikling og samtidig skaber både administrative og økonomiske lettelser for virksomhederne.

Der vil i lovforslaget blive foretaget en sondring mellem regnskabsmateriale, som opbevares i elektronisk form, og regnskabsmateriale som stadig opbevares i papirform. Det overordnede udgangspunkt er dog ens for begge, eftersom det i lovforslaget hedder, at regnskabsmaterialet skal opbevares således, at det uanset opbevaringsmåden uden vanskeligheder kan gøres tilgængeligt her i landet for offentlige myndigheder, som har ret til at kræve indsigt i regnskabsmaterialet i henhold til anden lovgivning.

Kravet om, at regnskabsmateriale skal opbevares her i landet, fjernes således, når der er tale om elektronisk opbevaring, men bibeholdes dog som udgangspunkt, når regnskabsmaterialet opbevares i papirform.

Derimod stilles der krav om, at den bogføringspligtige skal give adgang til det elektroniske regnskabsmateriale således, at offentlige myndigheder til enhver tid her i landet via en computer med internetadgang kan få adgang til materialet til brug for deres efterforsknings- eller kontrolvirksomhed.

Det er i lovforslaget ikke nærmere defineret, hvilke former for elektroniske medier der er tale om, eller på hvilken måde de skal kunne anvendes. Dette skyldes, at den nye bestemmelse bedst muligt skal kunne imødekomme virksomhedernes ønsker og behov både nu og i fremtiden, og bestemmelsen skal også kunne rumme fremtidige teknologiske udviklinger.

Når regnskabsmaterialet opbevares elektronisk, stiller det nye lovforslag en række krav til den bogføringspligtige. Kravene svarer til de allerede gældende krav i forbindelse med opbevaring af regnskabsmateriale i udlandet. Kravene i det nye lovforslag vil dog skulle efterleves uanset, om regnskabsmaterialet opbevares elektronisk her i landet eller i udlandet.

De fire krav, som den bogføringspligtige skal leve op til, er følgende:

  • Regnskabsmaterialet skal opbevares i overensstemmelse med bogføringsloven. Det vil sige, at lovens øvrige krav til bl.a. registrering, dokumentation og opbevaringsperiode skal overholdes.
  • Den bogføringspligtige skal altid kunne fremskaffes materialet eller give adgang til dette her i landet. Det skal være muligt at give adgang til materialet i elektronisk form eller papirform.
  • Eventuelle systembeskriveler og adgangskoder skal af den bogføringspligtige opbevares her i landet.
  • Den bogføringspligtige skal sørge for, at regnskabsmaterialet kan udskrives på papir eller stilles til rådighed i et anerkendt filformat.

Det nye krav til den bogføringspligtige skal ses i sammenhæng med en anden foreslået ændring, hvorefter det hedder, at myndigheden kan forlange at få regnskabsmaterialet udleveret elektronisk eller indsendt digitalt, hvis det opbevares i elektronisk form. Som konsekvens heraf, foreslås det samtidigt, at der ikke længere stilles krav om, at regnskabsmaterialet altid skal udleveres til myndighederne i papirform.

Lovændringen foreslås at træde i kraft den 1. marts 2015 og vil omfatte både nyt og ældre elektronisk regnskabsmateriale.

Lovforslaget i sin helhed kan ses her:

http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20141/lovforslag/L51/20141_L51_som_fremsat.pdf