Principiel EU-dom om jurisdiktion i ophavsretten

10-2013

EU-Domstolen har afsagt en principiel dom om nationale domstoles kompetence til at dømme i sager om ophavsret. Dommen omhandler Domsforordningens bestemmelse om hvilket lands domstole, der konkret har kompetence til at dømme i en sag om erstatning uden for kontrakt.

EU-Domstolen har den 4. oktober 2013 taget stilling til en præjudiciel forelæggelse fra den franske Cour de Cassation. Den franske domstol spurgte, om denne var kompetent til at behandle et erstatningskrav, der var anlagt af franske Peter Pinckney. Pinckneys musik var blevet kopieret af selskabet Mediatech i Østrig og udgivet på nettet af selskabet Crusoe og Elegy i UK.

Den EU-retlige fordeling af medlemsstaternes domstoles kompetence i internationale sager udspringer af Bruxelles I-forordningen, kaldet Domsforordningen. Det fremgår af artikel 5(3), at ”En person, der har bopæl på en medlemsstats område, kan sagsøges i en anden medlemsstat … i sager om erstatning uden for kontrakt, ved retten på det sted, hvor skadetilføjelsen er foregået eller vil kunne foregå”.

Pinckney gjorde gældende, at domstolen i Frankrig kunne behandle sagen, idet ophavsrettens ikke-fysiske karakter betød, at der ved krænkelse af ophavsretten på internettet, var sket skadetilføjelse i såvel Frankrig, hvor ophavsretten består, som i United Kingdom (UK) og Østrig.

Mediatech, der var anklaget i sagen, gjorde gældende, at skadetilføjelse alene var sket i Østrig, hvor musikken var blevet kopieret, samt i UK, hvor musikken var blevet udgivet, hvorfor domstolen i Frankrig ikke var kompetent til at behandle sagen.

Spørgsmålet til EU-Domstolen var derfor, hvordan bestemmelsen skal fortolkes i sager om ophavsretlige krænkelser. EU-Domstolen udtalte, at Direktiv om ophavsrettigheder (2001/29) indebærer, at ophavsrettigheder automatisk beskyttes i alle EU-medlemsstater, idet ophavsrettigheders immaterielle karakter gør, at disse kan krænkes i alle medlemsstaterne. Dette medfører således, at en krænkelse af ophavsrettigheder indebærer skade i det land, hvor ophavsretten befinder sig – i dette tilfælde ved ophavsmanden i Frankrig.   

EU-Domstolen konkluderede derfor, at domstolen i Frankrig var kompetent til at behandle erstatningssagen. EU-Domstolen bemærkede imidlertid afslutningsvist, at nationale domstole ifølge bestemmelsen alene er kompetente til at behandle skader indtrådt på den pågældende medlemsstats område. Domstolen i Frankrig er som følge heraf alene berettiget til at behandle tab indtrådt i Frankrig.

De franske domstole kan derfor ikke behandle Pinckneys tab, der er opstået i Østrig og UK. EU-Domstolen begrundede dette i territorialprincippet, hvorefter de enkelte medlemsstaters domstole er bedst egnede til at træffe afgørelse om skade, der er sket på deres område. 

Dommen indebærer, at sagsøger er nødsaget til at anlægge sag ved sagsøgtes bopæl – i dette tilfælde Østrig – såfremt alle tab i medfør af en ophavsret skal behandles i samme sag. Alternativt skal sagsøgeren anlægge sag i alle de lande, hvor der er sket en skadetilføjelse.

Danmark, der har taget forbehold for retlige anliggender i EU, er en del af Domsforordningen som følge af en mellemstatslig parallelaftale.

Læs hele dommen her.