Manglende underretning af medarbejder ved indførelse af kontrolforanstaltninger koster 10.000 kr. i bod

10-2013

Arbejdsretten har ved dom af 5. juli 2013 fastslået, at medarbejdere skal underrettes mindst 6 uger inden, der igangsættes nye kontrolforanstaltninger på arbejdspladen. Det skal endvidere præciseres for medarbejderne hvilke kontrolforanstaltninger, der er tale om, og hvordan de vil blive brugt. 

Sagen drejede dig om en virksomheds installation af GPS i virksomhedens firmabiler. 

I 2010 indførte arbejdsgiveren GPS overvågning af firmabilerne. I januar 2011 blev der udsendt et nyhedsbrev til medarbejderne, hvori det fremgik, at formålet med GPS systemet var at dokumentere over for kunderne, at virksomhedens medarbejdere havde været på den pågældende opgave, at få billigere forsikring, at finde den nærmeste bil til den pågældende opgave samt at sikre effektivteten i virksomheden.

Direktøren deltog ved flere arrangementer i virksomheden i 2010, 2011 og 2012, hvor medarbejderne kunne spørge ind til GPS systemet. Ifølge medarbejderne nævnte direktøren intet om, at GPS systemet skulle bruges til at kontrollere medarbejderne. 

HR-chefen udsendte i maj 2011 en opdatering af personalepolitikken angående GPS systemet, hvori der blev nævnt, at GPS systemet også kunne anvendes som ”kontrolforanstaltning af medarbejdernes effektive arbejdstid”. 

Den 8. juli 2011 blev en medarbejder i virksomheden tildelt en skriftlig advarsel fra arbejdsgiveren. Det fremgik blandt andet i advarselen, at medarbejderen og arbejdsgiveren havde gennemgået medarbejderens effektive arbejdstid i perioden 8. juni – 17. juni 2011. I perioden havde der været væsentlige udsving i medarbejderens eget arbejdstidsregnskab og den af GPS systemets registrerede arbejdstid. På baggrund af udsvingene blev medarbejderen pålagt at føre logbog over sin arbejdstid, så virksomheden og medarbejderen sammen kunne følge op på advarslen. 

Arbejdsretten fandt, at brugen af GPS som kontrolforanstaltning var igangsat inden, der var gået 6 uger fra underretningen af medarbejderne. Det var således først er i maj ved opdateringen af personalepolitikken, der var sket tilstrækkelig underretning af medarbejderne om kontrolforanstaltningerne, hvilket er i strid med Aftalen om kontrolforanstaltninger, som er en del af Hovedaftalen mellem DA og LO. Den utilstrækkelige underretning kostede virksomheden 10.000 kr. i bod.

Dommen viser, at brugen af kontrolforanstaltninger, herunder GPS overvågning, såfremt det er sagligt begrundet, kan bruges som kontrolforanstaltning i forhold til overenskomstansatte medarbejderes effektive arbejdstid. Dommen viser også, at arbejdsgivere skal være meget opmærksomme på varslingsperioden på 6 uger, samt at arbejdsgiveren klart og tydeligt skal præcisere, hvilket formål kontrolforanstaltningen har.

De samme principper vil til et vist omfang kunne overføres på ikke-overenskomstansatte medarbejdere, hvor der følger af ledelsesretten, at arbejdsgiveren har ret til at pålægge medarbejderne kontrolforanstaltninger og foretage overvågning, såfremt formålet er sagligt, proportionalt og begrundet i virksomhedens drift samtidig med, at medarbejderen skal informeres om kontrolforanstaltningerne og overvågningen. 

Herudover er det vigtigt at være opmærksom på, at lovgivningen indeholder en række regler, der skal overholdes, for eksempel Lov om tv-overvågning, Straffeloven og Persondataloven.