Lovforslag om obligatoriske whistleblowerordninger

10-2013

Finanstilsynet har haft et lovforslag i høring, der blandt andet indeholder regler om indførelse af obligatoriske whistleblowerordninger i finansielle virksomheder, pensionskasser, investeringsforeninger, forsikringsmæglervirksomheder med flere.

Lovforslaget er en del af den nye direktivregulering, der blandt andet indeholder kapitalkravsdirektivet (CRD IV), som fastlægger reglerne for kreditinstitutters kapitaldækning, MiFID II (direktivet om markeder for finansielle instrumenter), som fastlægger fælles regler i EU for handel med og rådgivning om værdipapirer og valutaprodukter samt anden EU regulering inden for området.  Reguleringen er udslag af et ønske fra EU om strengere kontrol med finansielle virksomheder.

I forbindelse med finanskrisen kom der markant fokus på whistleblowerordninger – eller mangel på samme – i finansielle virksomheder, som et redskab, der kunne have afsløret uregelmæssigheder og interne problemer i mange banker. Derfor indeholder lovforslaget krav om, at finansielle virksomheder, udover krav om højere kapital, solvens og likviditet, skal have tilknyttet en obligatorisk whistleblowerordning.

Idéen bag whistleblowerordninger er, at virksomhedens ansatte og medlemmer af bestyrelsen i virksomheden via en sikker indberetningsordning skal kunne indberette deres viden om uetisk, ulovlig eller uforsvarlig adfærd eller uregelmæssigheder i virksomheden.

En whistleblowerordning medfører imidlertid, at mange personoplysninger vedrørende ansatte, bestyrelse og direktion videregives. Disse oplysninger vil have karakter af fortrolige eller følsomme personoplysninger, hvilket indebærer, at en whistleblowerordning skal anmeldes til og godkendes af Datatilsynet, inden den må igangsættes.

Finanstilsynets høring af lovforslaget er overstået, og det forventes, at lovforslaget vil blive fremsat ultimo november til ikrafttræden allerede per 1. januar 2014. Den korte frist betyder, at det er særdeles relevant for finansielle virksomheder, pensionskasser med flere at overveje, hvordan den obligatoriske whistleblowerordning skal iværksættes i den enkelte virksomhed og ikke mindst, hvordan virksomheden skal udarbejde anmeldelsen til Datatilsynet.  

Bird & Bird har indgående kendskab til persondataretten, herunder etablering af whistleblowerordninger, og såfremt du har behov for rådgivning i forhold til din virksomheds konkrete situation i relation til den kommende lovgivning, er du velkommen til at kontakte Pernille Kirk Østergaard.