Klager over udbud kan resultere i at der skal betales sagsomkostninger!

 Peter Dann Jørgensen, Cecilie Hald Andersen

11-2013

Klagenævnet for Udbud har for første gang siden ikrafttrædelsen af ændringerne i bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud tilkendt sagsomkostninger til en indklaget ordregiver.

Sagens faktum og Klagenævnets stillingtagen

Jysk Fællesindkøb v/Favrskov Kommune (herefter benævnt indklagede) udbød i maj 2013 en rammeaftale om levering af solafskærmning. Ved udløb af tilbudsfristen havde indklagede modtaget to konditionsmæssige tilbud. 

Klager indgav klage til Klagenævnet for Udbud med en række påstande om indklagedes overtrædelser af ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet samt påstand om opsættende virkning. Klagen blev ikke tillagt opsættende virkning, da klager ikke opfyldte betingelsen om uopsættelighed.
Under sagen nedlagde klager påstand om, at ordregiver havde taget den vindende tilbudsgivers tilbud i betragtning, selvom tilbuddet ikke var vedlagt en kopi af en gyldig ansvarsforsikring. Klagenævnet afviste påstanden, da tilbuddet var vedlagt en kopi af en forsikringspolice, og denne var i overensstemmelse med udbudsbetingelsernes krav.

Klager nedlagde desuden påstand om, at visse af tilbudsgiverens tilbudte produkter ikke var i overensstemmelse med udbudsbetingelsernes krav, og der var i øvrigt afgivet urigtige oplysninger om produkterne. Påstanden blev afvist, da udbudsmaterialet ikke indeholdt et krav om, at tilbudsgiverne skulle dokumentere rigtigheden af deres oplysninger om de tilbudte produkter, og indklagede kunne derfor lægge til grund, at disse oplysninger var rigtige uden at skulle kontrollere dette.

Der blev endvidere klaget over, at indklagede havde indhentet dokumentation hos den vindende tilbudsgiver vedrørende oplysning om, at den vindende tilbudsgivers forsikring var trådt i kraft. Klagenævnet fandt, at indklagede hverken havde genåbnet konkurrencen, ladet tilbudsgiveren revidere sit tilbud eller foretaget en ny tilbudsevaluering, ved at have indhentet den pågældende dokumentation. I øvrigt skete indhentningen af dokumentationen på klagers opfordring.

Afslutningsvist nedlagde klager påstand om, at Klagenævnet skulle annullere indklagedes tildelingsbeslutning samt tildele kontrakten til klager, idet denne er den korrekte vinder af udbudsforretningen. Klagenævnet tog ikke klagers påstand 1-4 til følge, jf. ovenstående begrundelser. Desuden afviste Klagenævnet påstanden om, at kontrakten skulle tildeles klager, idet Klagenævnet ifølge håndhævelseslovens regler ikke havde hjemmel hertil. 

Klagenævnet afviste således samtlige klagers påstande. Under sagen anmodede indklagede om dækning af sagsomkostninger ved klagesagen, hvilket Klagenævnet efterkom.

Kommentar

Den 1. juni 2013 trådte ændringerne i bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud i kraft og nærværende kendelse er den første afgørelse fra Klagenævnet, hvor de nye regler anvendes til at pålægge klager betaling af sagsomkostninger. 

Tidligere var det alene ordregiver, der kunne pålægges at betale klagers sagsomkostninger, såfremt klager fik helt eller delvist medhold. 

Der er i de nye regler indført, at Klagenævnet kan pålægge klager at betale de sagsomkostninger, som ordregiver har haft, hvis ordregiver får helt eller delvist medhold i klagesagen. Der er dog fastlagt et loft for pålæg af sagsomkostninger på maksimalt 75.000 kr. Dette maksimum kan dog fraviges i den konkrete sag med henvisning til kontraktens størrelse, eller når særlige forhold i øvrigt taler herfor.

I den konkrete sag blev klager pålagt sagsomkostninger på 15.000 kr. Sagsomkostningerne blev fastlagt på baggrund af størrelsen af sagens genstanden på 11 mio. kr., at der var behandlet en begæring om opsættende virkning samt udfaldet af sagen

På baggrund af de nye regler har klagen derved kostet klager 20.000 kr. i klagegebyr, jf. bekendtgørelsens §5, stk. 3, 15.000 kr. i sagsomkostninger, jf. bekendtgørelsens §9, stk. 4 samt egne udgifter til rådgiver. De nye regler medfører således, at klager kan risikere at skulle bruge betydeligt flere økonomiske ressourcer på klagesager for Klagenævnet end hidtil, hvilket formentlig kan få flere forbigåede tilbudsgivere til at overveje en ekstra gang om et forhold skal  indbringes for Klagenævnet. Regelændring vil forventeligt medvirke til at nedbringe antallet af klager.

 

Authors

Jorgensen_Peter_WEB

Peter Jørgensen

Partner
Danmark

Ring til mig på: +45 40 54 74 96
Cecilie Andersen

Cecilie Ørgaard Hald

Associate
Danmark

Ring til mig på: +45 30 93 91 20