Grænseoverskridende flytning af selskaber kræver ikke samtykke

11-2013

Når de vedtagne ændringer af selskabsloven træder i kraft 1. januar 2014, indføres nye regler om grænseoverskridende flytning af selskaber uden krav om samtykke fra kreditorerne. Reglerne kræver opmærksomhed ved koncipering af kontrakter.  

Fra 1. januar 2014 vil selskabsloven indeholde regler om, at det skal være muligt at flytte et dansk selskab til et andet land inden for EU uden indhentelse af samtykke fra selskabets kreditorer.

Ændringen af selskabsloven sker som følge af en række afgørelser fra EU-Domstolen, som fastslår, at det er i strid med retten til fri etablering at begrænse et selskabs grænseoverskridende flytning af hjemsted. Lovændringen er således en præcisering af gældende EU-ret. Reglerne gælder derfor også i de øvrige EU medlemsstater.

En medkontrahents flytning til et andet land vil – uden klausuler i kontrakten – potentielt medføre, at dette lands lovgivning og domstole skal anvendes ved en eventuel tvist. Flytning af hjemsted vil desuden ikke blive betragtet som overdragelse af aftaleforholdet og dermed overdragelse af rettigheder eller forpligtelser. Man kan derfor som leverandør pludselig være forpligtet til at levere sin ydelse i et andet land og efter et andet lands lovgivning. Dette kan eksempelvis få betydning for softwarelicenser, rettighedsforhold og SLA’er fx i form af svar- og reaktionstider, der ikke længere kan overholdes. Der bør konkret i de enkelte kontrakter derfor overvejes, hvilken betydning det kan have, hvis medkontrahenten flytter til et andet EU-land.

Bird & Bird anbefaler på baggrund deraf, at man som minimum overvejer følgende reguleringer i sine kontrakter:

  1. En bestemmelse om dansk lovvalg og dansk værneting – selvom begge parter på tidspunktet for kontraktindgåelsen har hjemsted i Danmark.
  2. En bestemmelse om, at det er en forudsætning for kontrakten, at der er tale om en medkontrahent med dansk hjemsted, og at levering sker inden for Danmarks grænser.
  3. Klausul om overdragelse af rettigheder og forpligtelser. Klausulen kan f.eks. konciperes på følgende måde:

”X’s flytning af hjemsted uden for Danmark betragtes som en overdragelse og kræver Y’s forudgående skriftlige samtykke. Flytning af hjemsted uden forudgående skriftligt samtykke betragtes som væsentlig misligholdelse af kontrakten.”

[Klausulen er en generel formulering til illustration. Kontakt Bird & Bird for at få indskrevet klausuler, som passer til dine kontrakter.]