Fristen for at anmelde whistleblower-ordninger bliver udsat

12-2013

Tidligere har Bird & Bird skrevet en artikel om lovforslag vedrørende obligatoriske whistleblower-ordninger. Nu har Finanstilsynet udskudt implementeringen af de nye krav til finansielle virksomheder, som er indeholdt i det fjerde kapitalkravsdirektiv.  Det indebærer blandt andet, at fristen for at anmelde whistleblower-ordninger til Datatilsynet udskydes.

Som led i den politiske aftale, der blev indgået den 10. oktober 2013, har Finanstilsynet med et lovforslag, som blev sendt i høring den 23. oktober 2013, tilkendegivet, at implementeringen af det fjerde kapitalkravsdirektiv (CRD IV) udsættes.

Det indebærer blandt andet, at implementeringen af den obligatoriske whistleblower-ordning er udskudt. Dermed får virksomhederne bedre tid til at implementere de obligatoriske whistleblower-ordninger, herunder anmelde ordningen til Datatilsynet.

Finanstilsynet har meddelt, at de obligatoriske whistleblower-ordninger formentlig skal være implementeret i virksomhederne i løbet af første kvartal i 2014. Erhvervs – og vækstministeren vil blive bemyndiget til særskilt at fastsætte  implementeringstidspunktet.

Som noget nyt er det besluttet fra politisk side, at kravet om obligatoriske whistleblower-ordninger i virksomheder med mere end fem ansatte, kun skal finde anvendelse i det omfang, det er i overensstemmelse med EU-retten.

Det er imidlertid ikke nærmere beskrevet, hvornår grænsen på fem ansatte er i overensstemmelse med EU-retten. Da CRD IV og dets tilhørende retsakter sigter mod banksektoren, må det højst sandsynligt betyde, at finansielle virksomheder, der er direkte omfattet af CRD IV eller tilsvarende regulering for særlige områder, ikke vil være omfattet af undtagelsen, medmindre undtagelsen er angivet i et af EU-direktiverne.

I forhold til de oprindelige lovforslag vil erhvervs – og vækstministeren som noget nyt blive bemyndiget til at fastsætte særlige regler om afgrænsningen af, hvilke ansatte der er væsentlige risikotagere inden for området for forsikring og pension.

Lovforslaget, der skal implementere CRD IV blev sendt i høring den 28. juni 2013. Oprindeligt skulle det fremsættes i Folketinget i november 2013, men vil nu i stedet blive fremsat i Folketinget i januar 2014 sammen med det lovforslag, som blev sendt til høring den 23. oktober 2013.

Fristen for anmeldelse af de obligatoriske whistleblower-ordninger er flyttet til den 15. januar 2014. Fristen for anmeldelse af personaleadministration er dog ikke blevet forlænget, hvilket betyder, at såfremt virksomheden ikke har en personaleadministrationstilladelse, skal en sådan indsendes straks for, at virksomheden kan nå at få tilladelsen, inden lovforslaget vedrørende obligatoriske whistleblower-ordninger træder i kraft.

Se vores tidligere artikel om obligatoriske whistleblower-ordninger her. Bird & Bird vil følge udviklingen af sagen.