Frasortering af en tilbudsgiver som egnet forudsætter specifikke dokumentationskrav i udbudsbekendtgørelsen

09-2013

Klagenævnet for Udbud tog i kendelse af 3. september 2013 stilling til en klage fra UAB Tauro Zenklas over Vejdirektoratets afvisning af klagers tilbud med den begrundelse, at klager var uegnet til at udføre den udbudte opgave. Klagenævnet for Udbud konstaterede, at Vejdirektoratet ikke var berettiget til at erklære klager for uegnet, da der ikke var fastsat specifikke dokumentationskrav til egnetheden i udbudsbekendtgørelsen.

Faktum

Vejdirektoratet udbød den 20. juni 2012 en entreprise om udførelse af vind- og støjskærme på Vejlefjordbroen. Tildelingskriteriet var »laveste pris«.

Der var ikke fastsat specifikke dokumentationskrav til den økonomiske og tekniske kapacitet i udbudsbekendtgørelsen, men det fremgik derimod af udbudsbekendtgørelsen, at tilbudsgiverne på forespørgsel skulle bevise deres økonomiske soliditet og tekniske kapacitet.

UAB Tauro Zenklas afgav tilbud, hvorefter Vejdirektoratet med henvisning til udbudsbekendtgørelsen anmodede UAB Tauro Zenklas om at eftersende oplysninger vedrørende følgende:

  • Omsætning og egenkapital for de sidste 3 år.
  • Referenceliste for lignende opgaver (fx montering af støjskærme samt udførelse af sikkerhedsmæssigt krævende arbejder i stor højde) udført indenfor de sidste 5 år.
  • Oplysning om garantistiller.

Vejdirektoratet meddelte ved  orienteringsskrivelse af 14. september 2012, at Vejdirektoratet agtede at indgå kontrakt med CG Jensen A/S uagtet UAB Tauro Zenklas havde afgivet den laveste tilbudspris, idet Vejdirektoratet på baggrund af de fremsendte oplysninger om formåen vurderede, at UAB Tauro Zenklas var uegnet til at løfte den udbudte opgave.

Vejdirektoratet anførte følgende begrundelse til UAB Tauro Zenklas:

”Efter gennemgang af jeres referencer og økonomiske oplysninger, har vi desværre konkluderet, at vi ikke kan tildele opgaven til jer. Der er tale om en teknisk og sikkerhedsmæssigt krævende opgave af relativt stor størrelse, og vi vurderer, at jeres faglige og økonomiske formåen ikke er tilstrækkelig til at udføre entreprisen.”

UAB Tauro Zenklas valgte herefter at indgive klage til Klagenævnet for Udbud.

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud udtalte følgende:

”Indklagedes udbudsbekendtgørelse af 20. juni 2012 indeholder ikke krav til tilbudsgiverne om afgivelse af oplysninger om tilbudsgiverens økonomiske og finansielle kapacitet eller tekniske kapacitet, og den mulighed, ordregiveren har efter udbudsdirektivets artikel 51 for at anmode om oplysninger hos en tilbudsgiver, forudsætter, at disse oplysninger skal supplere eller uddybe allerede afgivne oplysninger.”

”Indklagede har derfor ikke efter udbudsbekendtgørelsen haft grundlag for ikke at anse klageren for egnet til at deltage i udbuddet, og indklagede har derfor handlet i strid med udbudsreglernes ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincip, jf. udbudsdirektivets artikel 2.”

Klagenævnet for Udbud annullerede herefter Vejdirektoratets tildelingsbeslutning.

Kommentar

Kendelsen illustrerer, at ordregivere forud for egnethedsvurderingen skal have klarlagt, hvilken dokumentation, som ansøgerne/tilbudsgiverne skal vedlægge. Disse dokumentationskrav skal fremgå af udbudsbekendtgørelsen.

Såfremt der ikke i udbudsbekendtgørelsen er stillet specifikke dokumentationskrav til tilbudsgiverens økonomiske og tekniske formåen, kan ordregivere ikke afvise ansøgere eller tilbudsgivere med den begrundelse, at de er uegnede til at løfte den udbudte opgave. Det er heller ikke tilstrækkeligt, at ordregiver i udbudsbekendtgørelsen har forbeholdt sig retten til at indhente dokumentation for virksomhedens formåen.

I denne forbindelse er det endvidere uden betydning, at ordregiveren efterfølgende har indhentet dokumentation fra ansøgeren eller tilbudsgiveren, som viser. at denne er uegnet til at løfte den udbudte opgave.

Denne kendelse, sammenholdt med kendelsen af 5. juli 2013, SOS International A/S mod Region Midtjylland, viser, at ordregiver skal være særdeles grundig, når dokumentationskravene og mindstekravene vedrørende den økonomiske og tekniske formåen fastsættes. Dokumentationskravene og eventuelle mindstekrav skal fremgå af udbudsbekendtgørelsen, og det er alene den dokumentation, der er afleveret i henhold til udbudsbekendtgørelsens dokumentationskrav, som kan indgå i egnethedsvurderingen.