Formålsbegrænsning af samtykke ved databehandling

09-2013

Det af EU nedsatte udvalg, som skal behandle spørgsmål i forbindelse med persondatabeskyttelse, den såkaldte Artikel 29-gruppe, har offentliggjort en udtalelse, som indeholder retningslinjer om formålsbegrænsning af samtykke til databehandling.

Formålsbegrænsning af et samtykke beskytter datasubjekterne, dvs. personerne, som oplysningerne omhandler, i Danmark ofte kaldet ’de registrerede’, ved at begrænse et samtykkes anvendelse.

Helt overordnet stilles to krav i forbindelse med den dataansvarliges formål når der sker behandling af persondata på baggrund af samtykke: 
  • Specifikation af formål
    • Personoplysninger skal indsamles og behandles til specifikke, udtrykkelige og saglige formål.
  • Behandling, skal være forenelig med sådanne formål
    • Personoplysningerne må ikke anvendes i videre omfang end, hvad der er foreneligt med de formål, som det oprindelige samtykke omhandlede.

Den nye udtalelse fra Artikel 29-gruppen  angår primært det andet krav, hvor der allerede foreligger et samtykke fra datasubjektet. Problematikken er derefter til hvilke formål den dataansvarlige må anvende oplysningerne. 

For at vurdere om en behandling af dataene er foreneligt med de angivne formål, kræves ifølge Artikel 29-gruppen, at der foretages en konkret vurdering. Artikel 29-gruppen anbefaler, at der ved den konkrete vurdering tages udgangspunkt i følgende fire kriterier:

  • Forholdet mellem de oprindelige og de nye formål
  • Hvordan dataindsamlingen er sket, og om datasubjektet måtte forvente yderligere behandling
  • Dataenes karakter og hvilken indflydelse, den yderligere behandling vil have på datasubjektet
  • Hvor sikkert behandleren opbevarer og benytter dataene

Udvalget anbefaler desuden, at datasubjekterne gives adgang til de data, som omhandler dem, ud fra betragtningen, at  datasubjekterne bliver mere trygge gennem den større åbenhed og gennemsigtighed. 

Udvalgets udtalelser er ikke bindende, og kan derfor alene anses som retningslinjer. Udvalgets udtalelser er værdifulde fortolkningsgrundlag.

Se hele udtalelsen her.