Digitalt underskrevet lånedokument ej fundament for tvangsfuldbyrdelse

09-2013

Vestre Landsret har afsagt kendelse om, at et lånedokument, der er underskrevet digitalt, ikke opfylder betingelserne i retsplejeloven for at udgøre et fundament til tvangsfuldbyrdelse.


Retsplejeloven indeholder regler om, at visse dokumenter, herunder eksempelvis domme, kan anvendes til at fuldbyrde et krav i fogedretten. Derudover er der tilsvarende mulighed for, at blandt andet pantebreve og gældsbreve kan anvendes til fuldbyrdelse. Dette kan ske, såfremt der i disse er anført en såkaldt fuldbyrdelsesklausul, hvorefter der kan ske tvangsfuldbyrdelse over for underskriveren.

Der har imidlertid været usikkerhed om, hvorvidt et digitalt underskrevet gældsbrev lever op til dette krav om forpligtende underskrift. Vestre Landsret har med kendelse af 6. september 2013 afvist dette, ved at stadfæste fogedrettens forudgående kendelse.

Både Landsretten og fogedretten foretog en indskrænkende ordlydsfortolkning af retsplejelovens regler, og kom frem til, at der ikke var konkret hjemmel til at opfylde kravet ved signatur med NemId, som var anvendt til digital underskrift i sagen. 

Det bemærkes, at der i retsplejelovens § 478, stk. 4, 2. pkt. er indsat en specifik bestemmelse om, at digitalt underskrevne pantebreve kan anvendes som fundament for fuldbyrdelse, forudsat disse er eller har været tinglyst. Fogedretten og Landsretten antydede i deres kendelser, at det tilsyneladende ikke har været lovgivers ønske, at denne undtagelse tilmed skal gælde for digitalt underskrevne ikke-tinglyste pantebreve og gældsbreve, da disse er udeladt af bestemmelsen. 

Kendelsen fra Landsretten indebærer, at en berettiget i et digitalt underskrevet gældsbrev skal opnå en dom for sit krav, førend dette kan tvangsfuldbyrdes, uanset om der måtte være en fuldbyrdelsesklausul i det digitalt underskrevne dokument eller ej.

Såfremt der fra politisk hold ønskes at Danmark skal være et digitalt samfund, må der foretages ændringer i Retsplejeloven. I samme omfang bør politikerne se på kravet om, at det originale dokument skal medbringes i forbindelse med fuldbyrdelse, idet dette ellers blot må være endnu en hindring for den digitale økonomi.