Danmark nær traktatbrudssag om exit-skat på aktiegevinster

04-2013

Danmark er tæt på en traktatbrudssag ved EU-Domstolen. EU-Kommissionen mener, at Danmarks exit-beskatning af aktiegevinster overtræder EU-rettens regler om den frie bevægelighed.

Når en person fraflytter Danmark, foretager Danmark en såkaldt exit-beskatning af aktier, dvs. en fuld beskatning af både realiserede og urealiserede avancer. EU-Kommissionen mener, at disse regler er i strid med EU-retten, da de begrænser arbejdskraftens frie bevægelighed uden at være proportionale i forhold til at sikre skatteunddragelse.  

EU-Kommissionen åbnede sagen mod Danmark i marts 2010 og har nu afgivet en begrundet udtalelse til Danmark. Herefter kan EU-Kommissionen iværksætte en traktatbrudssag mod Danmark ved EU-Domstolen. Såfremt Danmark taber en eventuel traktatbrudssag, vil Danmark være nødt til at ændre reglerne i henhold til EU-Domstolens dom.

Den danske regering fastholder, at exit-skattereglerne om personer ikke er i strid med reglerne om fri bevægelighed. Skatteministeriet har afgivet svar til EU-Kommissionen, hvori det anføres, at de danske regler har til formål at sikre beskatning af indtægter optjent inden for det danske territorium, og at de altså ikke har til formål at sikre skatteunddragelse. På den baggrund anføres det, at reglerne ikke går ud over, hvad der er nødvendigt for at sikre formålet.

Ved to tidligere lejligheder har EU-Domstolen taget stilling til tilsvarende regler om exit-beskatning af selskaber. Begge gange tilsidesatte EU-Domstolen de nationale regler som følge af manglende proportionalitet mellem reglernes byrdefuldhed og hensynet til at begrænse mulighederne for skatteunddragelse. Medlemsstaterne er berettiget til exit-beskatning af selskaber, men medlemsstaterne må ikke beskatte urealiserede gevinster, da selskaberne derved kan blive beskattet to gange for de ikke-realiserede gevinster. Som konsekvens af dommene var Danmark og flere EU lande nødsagede til at ændre reglerne om exit-beskatning af selskaber.

Såfremt EU-Kommissionen anlægger en traktatbrudssag vedrørende exit-beskatning af personer, er det nærliggende at forvente, at EU-Domstolen vil afsige en dom, der er i overensstemmelse med de afsagte domme om selskaber, da beskyttelsen af den frie bevægelighed for arbejdskraft ikke er ringere end beskyttelsen af etableringsretten, der gælder for selskaber. Vi forventer derfor, at anlæggelse af en traktatbrudssag vil medføre en lovændring på sigt.

Se Skatteministeriets notat om svar til EU-Kommissionen her.

Se de tidligere traktatbrudssager om exit-beskatning af selskaber her og her.