Ændring af bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud er nu trådt i kraft

06-2013

Af Majse Jarlov & Maria Haugaard, Bird & Bird Advokatpartnerselskab

I forrige nyhedsbrev omtalte vi en forventet ændring af bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud. Denne ændring er nu vedtaget og trådt i kraft.

Ændringen indebærer, at klagegebyret for klager vedrørende udbudsdirektiverne er hævet til 20.000 kr., mens klagegebyret for øvrige sager som hidtil er 10.000 kr.

Ændringen indebærer endvidere som noget ganske nyt, at Klagenævnet for Udbud kan pålægge klager at betale de sagsomkostninger, som ordregiver har haft, hvis ordregiver får helt eller delvist medhold i klagesagen. Ifølge udkast til bekendtgørelsen var det forventet, at klagers pålagte sagsomkostninger maksimalt kunne udgøre 100.000 kr., men i den vedtagne bekendtgørelse er sagsomkostningerne maksimeret til 75.000 kr. Dette maksimum kan dog fraviges i den konkrete sag med henvisning til kontraktens størrelse, eller når særlige forhold i øvrigt taler herfor.

Som omtalt i vores tidligere nyhed om ændringen skal Klagenævnet for Udbud fremover offentliggøre en årsberetning på deres hjemmeside, hvori indholdet af principielle kendelser skal offentliggøres.

Bekendtgørelsen er trådt i kraft den 1. juni 2013 og dermed samtidig med ændringerne til håndhævelsesloven, idet bekendtgørelsen vil gælde for klager indbragt for Klagenævnet for Udbud herefter.